Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bærekraftig fiske og fangst

Driver du med fiske og fangst kan du etter godkjenning av Debio bruke Debios bærekraft-merke.

Søk sertifisering
 

Om bærekraftig fiske og fangst

Bærekraftig fiske sikrer bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder, færre miljøgifter i fisken og forutsetter sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt. KRAVs regler for bærekraftig fiske og fangst ligger til grunn for en godkjenning. Bærekraft-merket brukes på produkter fra bærekraftig fiske og fangst som er godkjent av Debio i henhold til KRAVs regler. Prinsippene under ligger til grunn for godkjenningen.

Bærekraftige bestander
Fisket skal kun skje på bestander som er bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Nye fiskeområder blir vurdert av en ekspertgruppe, Fiskekomiteen, og vurderingen skjer på bakgrunn av informasjon fra Det Internasjonale Havforskningsrådet. Fiskekomiteens sentrale oppgave er å sette krav til fiske, og rettlede sertifiseringsorganene. Komiteens sakkyndige tar stilling til hvilke arter det kan drives fangst på, hvilke metoder og redskaper som kan brukes og om fisket skal avgrenses til visse tider på året. Før fiske kan godkjennes, stilles det blant annet krav til innhold av miljøgifter.

Skånsomme metoder
Innen bærekraftig fiske og fangst kan det kun brukes fiskemetoder som i størst mulig grad sorterer bort fisk av feil størrelse eller art. Redskapene og metodene skåner havbunn og korallrev.

Sporbarhet og miljø
Båtene som sertifiseres må kunne registrere fisket på en måte som sikrer at det skjer fra godkjente bestander. For store, havgående fartøy er full elektronisk sporing en forutsetning. For mindre båter er sporbarheten ivaretatt gjennom fiske i nærheten av godkjente mottaksanlegg, og leveranse av fangsten innen 24 timer etter at fisket er påbegynt. Dette gjelder for båter med begrenset aksjonsradius, og som derfor alltid fisker innenfor godkjent sone. Både båter og mottaksanlegg blir en del av kontrollordningen. Det stilles egne miljøkrav til båtene som deltar i fisket, blant annet gjennom reguleringer av drivstofftyper og krav til returordninger for avfall.

Foredling
Det finnes flere sertifiseringsordninger for bærekraftig fiske. De har til felles et ønske om å sikre bærekraftige bestander og minimere fiskets miljøpåvirkning. I et foredlet produkt med Debios bærekraftmerke sikrer vi både at fisket er bærekraftig og at alle andre råvarer er sertifisert økologisk.

 

Hvordan søke godkjenning?

Klar for å søke? For å få godkjent bærekraftig fiske og fangst og kunne merke produkter med Bærekraft-merket, må fisket foregå på bestander som er godkjent i henhold til KRAV sin standard. Alle godkjente områder kan du se på KRAV sine sider.  Dersom det er godkjent kan du søke direkte hos Debio for å bruke Bærekraft-merket. Det gjør du ved å klikke Søk sertifisering øverst på denne siden.

Trenger du godkjenning for fiskebestand- og område? Dersom du ønsker å fiske på en bestand eller i et område som ikke er godkjent, kan du som fisker, ditt fiskerlag eller andre med interesse for en bestandsgodkjenning søke om det. Søknaden må godkjennes av KRAV sin fiskekomitè og søknad kan du sende på KRAV sin nettside.

 

Har du spørsmål eller trenger du veiledning?

Legg igjen telefonnummer og e-post så kontakter vi deg.

Kontakt