Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Andre aktører

Debio gjør mye, men ikke alt. Under finner du viktige aktører innen mat- og landbrukssektoren.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon. Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet.

Norsk Landbruksrådgiving

Tilbyr rådgiving i økologisk produksjon over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og formidler kompetanse til næringsutøvere i landbruket. Enheter innen NLR tilbyr rådgiving før, under og etter omlegging til økologisk produksjon. Sammen utgir rådgivingsenhetene Fagbladet Økologisk landbruk.

Landbruks- og matdepartementet

Har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbruksdirektoratet

Et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet forvalter ulike tilskuddsordninger til økologisk landbruk, under dette ulike direktetilskudd til primærprodusenter og tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk landbruk. 

Mattilsynet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Har det overordnede ansvaret for regelverket knyttet til produksjon, foredling, lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler i Norge. Myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak i henhold til økologiregelverket har Mattilsynet i hovedsak delegert til Debio. 

Nofima

Et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima gir støtte til norske bedrifter som ønsker å produsere økologiske matvarer, enten det er småskalaprodusenter eller større næringsmiddelbedrifter.

NORSØK

En privat, selvstendig stiftelse og et nasjonal senter for tverrfaglig forskning, kunnskapsformidling og rådgivning for å utvikle økologisk landbruk. NORSØK har både grunnleggende og avansert forskningskompetanse, og arbeider innen fagområdene økologisk landbruk og matproduksjon, miljø og bærekraft og fornybar energi.

NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi. NIBIO bidrar med forskningsbasert kunnskap til utvikling av økologisk landbruk.

Biologisk-dynamisk Forening

Forening stiftet i 1950 som arbeider for å spre kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning i en helhetlig kulturell sammenheng. De gir ut kulturtidsskriftet Herba som belyser faglige, filosofiske og kulturelle spørsmål til ettertanke, og inspirasjon til praktisk handling.

Økologisk Norge

Medlemsorganisasjon for alle som ønsker mer økologisk mat og jordbruk i Norge. I tillegg til å fremme økologisk produksjon og forbruk gjennom politisk påvirkning, dialog med næringen og kommunikasjon med forbrukere, arbeider Økologisk Norge praktisk for å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre økologisk matglede og kunnskap. Økologisk Norge utgir magasinet Ren Mat.

Stiftelsen Norsk Mat

En uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon, samt å styrke dets omdømme. Norsk Mat driver blant annet nettstedet økologisk.no, med fokus på å fremme kunnskap om et økologisk levesett.  

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr studier innen Økologisk landbruk og kvalitetsrevisjon i landbruket.

Sogn Jord- og hagebruksskule

Tilbyr agronomutdanning i økologisk landbruk VG2 og VG3, samt fagskoleutdanning for agrotekniker i økologisk landbruk.  

Høgskolen i Hedmark

Tilbyr årsstudium i økologisk landbruk på deltid over to år, med fire samlingsdager per semester, i tillegg til nettundervisning.

Kore

En ideell interesseorganisasjon som jobber for og med formidling av norsk og internasjonal mat- og landbruksforskning. Kore driver en forskingsdatabase, og arrangerer blant annet foredrag og skriveseminarer for forskere, skribenter og kommunikasjonsarbeidere.

Kontakt