Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gebyroversikt landbruk

Kontrollgebyrene fastsettes av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Virksomheter som har fått utstedt et økologisertifikat og dermed er omfattet av kontrollordningen for økologisk produksjon skal i tillegg betale et årlig gebyr for tilsyn og kontroll, jf. Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften). Det skal betales et gebyr for behandling av melding om deltakelse i kontrollordningen og utstedelse av økologisertifikat etter § 5, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4, jf. vedlegg 1 kapittel I.

Kontrollgebyr gjeldende fra 01.01.2024

Førstegangstilknytning

 • Gebyr ved første gangs tilknytning til kontrollordningen

  kr 1750,–

 • Administrasjonsgebyr

  kr 100,–

Årlig gebyr

Virksomheter som driver med primærproduksjon av landbruksprodukter betaler et grunngebyr. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen.

 • Grunngebyr for deltakelse i kontrollordningen.

  kr 2080,-

 • Gårdsbruk som driver foredling

  kr 935,-

Variable gebyr

Kommer i tillegg til grunngebyret. Beregnes/betales etter utført revisjon.

 • Arealgebyr pr. dekar karensareal/økologisk areal

  kr 8,90

 • Gebyr for bruk som har husdyr eller driver parallellproduksjon

  kr 860,-

Annet

 • Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret kommer i tillegg til ordinært grunngebyr

  kr 5710,-

 • Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksom­hetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen.

  kr 4760,–

 • Gebyr ved utmelding av kontrollordningen etter revisjonsbesøket. Beløpet kommer i tillegg til grunngebyr, men variabelt gebyr beregnes ikke.

  kr 935,–

 • Gebyr for å sette bort kontrollpliktig aktivitet til ikke-godkjente virksomheter. Dette beløpet vil komme i tillegg til evt. andre gebyrer.

  kr 1850,-

For gebyr som ikke betales i rett tid, belastes rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det vil også pålegges purregebyr ved forfall. Etter ny inkassoforskrift i 2020 er gjeldende gebyrsats 140 kroner.

Kontakt