Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bruk av ikke-økologisk melkeerstatning til økologiske dyr

  • Publisert
  • Oppdatert

Melkeerstatning av naturlig melk er tillatt, ifølge Veileder for økologisk landbruksproduksjon.

Melkeerstatning som er produsert med andre råvarer enn naturlig melk, for eksempel vegetabilsk fett, er ikke tillatt.

Dersom økologisk melkeerstatning ikke er tilgjengelig, kan ikke-økologisk melkeerstatning benyttes. Enkeltindivider som har fått ikke-økologisk melkeerstatning, for eksempel kopplam, må i tilfelle gjennom en ny karensperiode. Karensperioden regnes fra første dag etter at fôring med ikke-økologisk melk ble avsluttet. Melk syrnet med syrningsmidler listet i Vedlegg 3 er tillatt å benytte.

Bruk av ikke-økologisk melkeerstatning er kun mulig å bruke i de tilfeller hvor enkeltdyr ikke får tilstrekkelig med melk fra egen mor eller amme. Det er ikke åpning i regelverket for systematisk å tilleggsfôre alle lam eller kalver i besetningen med melkeerstatning. I besetninger hvor det er ønske om å systematisk  fôre/tilleggsfôre med melkeprodukter som melkeerstatning eller råmelkserstatning  for å oppnå helsemessige gevinst, sikre vekst, eller av andre årsaker, må det søkes andre måter å løse dette på. Eksempler på dette kan være:

  • Nedfrysing av melk/råmelk som buffer
  • Syrning av melk
  • Inngå samarbeid med andre økologiske virksomheter med tilgang på økologisk melk

Når vilkår er tilstede for å fôre enkeltdyr med ikke-økologisk melkeerstatning stilles det ikke krav til innholdet i melkeerstatningen, dvs. at melkeerstatningen kan brukes selv om det f.eks. er ikke-økologisk vegetabilsk fett i produktet. Dyrene må gjennomgå ny karensperiode når fôring med ikke-økologisk melkeerstatning opphører. Det er ikke tillatt å bruke ikke-økologisk kraftfôr til disse dyra selv om de må gjennomgå ny karensperiode.

Skal jeg søke om dispensasjon?

En dispensasjon gir deg mulighet til å gjøre noe som går utover regelverkets bestemmelser, dvs. gjøre noe som er i strid med regelverket. Mattilsynet kan i utgangspunktet ikke innvilge dispensasjoner til bruk av ikke-økologisk melkeerstatning siden regelverket bygger på EU-forordninger som det ikke er åpning for å dispensere fra. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å søke om dispensasjon til å bruke ikke-økologisk melkeerstatning til økologiske dyr.

Dersom det er behov for å gi enkeltdyr melkeerstatning fordi det ikke er tilstrekkelig tilgang til økologisk melk i besetningen eller du heller ikke får tak i dette hos nærliggende økologiske besetninger, kan ikke-økologisk melkeerstatning brukes uten at det er behov for å søke om dette. Du må da føre noteringer for type produkt du har brukt, til hvilke individ og periode for bruk. Ny karenstid for dyret regnes fra den dato fôringen igjen er i henhold til regelverket, og du kan ikke omsette produktet som økologisk før ny karensperiode er ferdig.

Har du spørsmål om reglene rundt diing?

Del denne artikkelen

Kontakt