Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Endringer i regelverket

Virksomheter som omsetter økologiske produkter må tilpasse seg kommende endringer i regelverket for økologisk produksjon. Norge har akseptert å ta inn nytt EU-regelverk uten tilpasninger til gulv i sauefjøs og opprinnelsemerking, men tidspunktet for når dette vil skje er fortsatt usikkert.

  • Publisert
  • Oppdatert

Økologiske produsenter i EU-landene fikk nytt regelverk som trådte i kraft fra 1. januar 2009. Regelverket omfatter hele kjeden med krav til økologisk produksjon, foredling, merking, omsetning og import av økologiske produkter. Det har vært en rekke oppdateringer i dette regelverket, og «regelverkspakken» for økologisk produksjon må først tas inn i EØS-avtalen før det blir gjeldende i Norge. Så fort regelverket er tatt inn i EØS-avtalen, vil det være gjeldene i Norge. Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ved flere anledninger sendt ut høringer ved endringer i økologiregelverket i EU, for å fremme et oppdatert økologiregelverk i Norge når prosessen er ferdigstilt. De fleste av endringene er derfor godt kjent allerede. Det er viktig at virksomhetene gjør forberedelser til de nye regelverkskravene som blir gjeldende, da det ikke vil bli en overgangsperiode.

Viktige kommende endringer i økologiregelverket

Krav til minimum 50% fast dekke i sauefjøs
Norge har i dag et nasjonalt unntak fra kravet til minimum 50% fast dekke i sauefjøs. Dette unntaket vil opphøre, noe som betyr at sauefjøs etter endringene må ha minimum 50% fast dekke. Dette vil innebære behov for samarbeid mellom rådgivningstjenesten og økologiske saueprodusenter for å finne de beste praktiske løsningene innenfor det nye regelverket. NIBIO gjennomførte i fjor en kartlegging av alternative løsninger til spaltegulv i sauefjøs. Gjeldende krav til størrelse på innearealet videreføres, med minimum 1,5 m² per dyr hvorav minst 0,75 m² må være tett gulv. Husdyrrom skal ha en bekvem, ren og tørr ligge- og hvileplass med tilgang på strø.

Innstramming i krav til bruk av lokalprodusert fôr
I svine- og fjørfeproduksjonen vil det bli innført et krav om bruk av minimum 20% fôr fra egen virksomhet eller produsert i regionen. Dette omfatter også kraftfôret som blir levert av fôrvirksomheter. For drøvtyggere blir det et krav om at 60% av fôret skal komme fra egen virksomhet eller fra regionen, og her er ikke fôr fra fôrvirksomhetene med i beregningen. Det vil komme nærmere informasjon og avklaring om hva som menes med «region» i Norge.

Innstramming til parallellproduksjon ved dyrking av flerårige vekster
For frukt- og ribesvekster blir det et krav om å bruke ulike sorter som lett kan skilles fra hverandre dersom det drives parallellproduksjon (både økologisk og konvensjonell produksjon). Dersom sortene ikke lett kan skilles fra hverandre må det foreligge en godkjent plan for omlegging av hele arealet innen 5 år.

Oppdaterte lister for tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk produksjon
Regelverksendringen innebærer oppdatert og endret utvalg av tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk mat og fôr. Dette innebærer bedre valgmuligheter for virksomhetene, siden behovet er endret med utviklingen i den økologiske sektoren.

Nytt regelverk for import av økologiske produkter
Dette innebærer oppdaterte lister over godkjente land og produktkategorier som det er tillatt å importere økologiske produkter til Norge.

Bruk av EU-logoen
Det nye regelverket gir rett til bruk av EU-logoen på all ferdigpakket økologisk mat som blir produsert og pakket i Norge. Ø-merket vil kunne brukes i tillegg til EU-logoen ved merking og markedsføring av økologisk mat.

Strengere krav til økologisk kontroll
Det innføres et krav til at Debio i tillegg til den årlige inspeksjonen av økologiske virksomheter skal gjennomføre 10% tilleggskontroller og 10% uanmeldte kontroller. Videre skal det gjennomføres minimum 5% stikkprøver av alle økologiske produkter.

Detaljert regelverk for økologisk akvakulturproduksjon og økologisk vin
Det økologiske EU-regelverket som gjelder i Norge i dag omfatter ikke detaljerte regler for produksjon av økologiske akvakulturprodukter og økologisk vin. Med nytt EU-regelverk blir imidlertid dette formelt gjeldende også i Norge. For økologiske akvakulturprodukter har vi en midlertidig nasjonal forskrift med tilsvarende regler som i EU.

 

Les RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om opphevelse av forordning (EØF) nr. 2092/91 her

For spørsmål kontakt Debio: kontor@debio.no

Saken er levert av Mattilsynet

Del denne artikkelen

Kontakt