Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Økologisk sauehold med ny forordning

Debio har gjennomført en spørreundersøkelse om konsekvenser for økologisk sauehold ved implementering av nytt økologiregelverk. 37 prosent av virksomhetene svarer at de må foreta endringer med nytt regelverk, eller at de ikke vet om de må foreta endringer. Av totalt antall virksomheter med økologisk sauehold tilsvarer dette ca. 220 virksomheter.

  • Publisert
  • Oppdatert

I slutten av oktober sendte Debio ut en spørreundersøkelse til alle produsenter som er registrert med godkjent økologisk sauehold, og som har registrert sin epostadresse hos Debio. Bakgrunnen for utsendelsen var at det i den nye Økologiforordningen fra EU som er planlagt innført i Norge, vil kreve minst 50 % tett gulvareal i økologisk sauehold. Det ble sendt ut spørreskjema til 579 virksomheter, og 354 har svart på undersøkelsen.

63 prosent av virksomhetene berøres ikke av nye regelverkskrav

På spørsmål om nåværende driftsopplegg må endres på bakgrunn av regelendring svarer over 63 prosent at de ikke berøres av regelendringen. 37 prosent av virksomhetene svarer at de må foreta endringer med nytt regelverk, eller at de ikke vet om de må foreta endringer. Av totalt antall virksomheter med økologisk sauehold tilsvarer dette ca. 220 virksomheter. Produsenter som opplyste at de ikke ble berørt av endringene i regelverket besvarte ikke resten av spørsmålene i undersøkelsen.

Hvordan tilpasse seg nye regelverkskrav

Halvpartene av de produsentene som svarer at de berøres av nytt regelverk svarer også at det blir vanskelig og omfattende å tilpasse seg nye regelverkskrav. Dersom en regner undersøkelsen som representativ for all økologisk saueproduksjon, vil dette tilsvare ca. 110 produsenter.

Undersøkelsen viser videre at produsentene som må foreta endringer i driftsopplegget for å tilfredsstille nye krav i stor grad er usikre på hvordan de skal gjøre dette, og en del mener det ikke er aktuelt å tilpasse seg nye krav. De fleste mener at videre økologisk sauehold betinger økonomiske støtteordninger for å gjennomføre tilpasninger til nye krav.

I siste del av undersøkelsen bes produsentene om å ta stilling til hvor lang tid de vil behøve for å tilpasse seg nye krav.  Resultatet viser at omtrent 1 av 5 produsenter vil kunne tilpasse seg nytt krav innen høsten 2017. 80 % svarer at de trenger lenger tid på å tilpasse seg nytt krav.

Håndtering av saueproduksjon i driftsopplegg hvor tilpasning er nødvendig

Debio ser at det kan være vanskelig å tilpasse drifta «over natta», og det er viktig at gode løsninger prioriteres. For noen kan regelendringen innebære mindre tilpasninger av driftsopplegget, mens det for andre vil medføre større endringer og kanskje ombygging av fjøset.

Siden vi med stor sikkerhet kan si at det nye regelverket vil komme ganske snart, er det viktig at alle som berøres av endringen allerede nå begynner å planlegge hvordan regelverket kan imøtekommes. Ved første revisjon etter at nytt regelverk gjøres gjeldende, vil driftsopplegg som ikke er i henhold til kravene måtte registreres med avvik. Hvordan avvikene skal lukkes, må vurderes individuelt. Utført tiltak vil kunne være én måte å lukke avvik på, men også konkrete planer om ombygging vil være aktuelle lukketiltak. Planer for ombygging må være tidsbegrensede, og behandlingen av slike saker må sees i sammenheng med hvor omfattende endringen er og hva som er mulig å få til innenfor angitt tid.

Hjelp og råd til økologiske saueprodusenter

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Sau og Geit og Debio har fått midler fra Landbruksdirektoratet for å bistå med å finne og gjøre kjent praktiske og økonomisk gjennomførbare løsninger for å tilfredsstille EU-kravet om minst 50 % tett gulvareal i økologisk sauehold. I løpet av de nærmeste månedene vil vi besøke økologiske sauebønder som har ønske om bistand. Det skal utarbeides informasjonsmateriell til bønder, forvaltning og rådgivere, slik at vi forhåpentligvis beholder den økologiske saueproduksjonen. For mer informasjon, ta kontakt med kjersti.berge@nlr.no eller kristin.sorheim@norsok.no.

Del denne artikkelen

Kontakt