Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Mangel på økologisk grovfôr på grunn av tørke?

  • Publisert

Det er tørke i deler av Norge som gjør det krevende for økologiske husdyrprodusenter å sikre økologisk fôr til dyra i beitesesongen og for kommende innefôringsperiode. Vi gir her informasjon om hva man som Debio-godkjent virksomhet kan gjøre.

Tillatelse til unntak for å sikre tilgang på fôr

Det er krav i økologiregelverket om økologisk fôr, andel grovfôr i fôrrasjonen og bruk av beite. Regelverket åpner likevel for unntak i spesielle situasjoner, og det er mulig å søke om tillatelse til unntak dersom det er dokumentert behov som følge av ekstraordinære værforhold som tørke (jf. økologiforskriften § 3 a, jf. forordning (EU) 2020/2146 (kjent som «katastrofeparagrafen»). Slike unntak skal kun benyttes i et omfang og tidsperiode som er strengt nødvendig. Det er viktig at unntak begrunnes og dokumenteres godt. Debio vil følge opp dokumentasjonen når vi er på tilsyn. Dette omfatter blant annet dokumentasjon på redusert avling, og at det er undersøkt mulighet for tilgang på økologisk fôr i andre deler av landet. Både produksjoner og produkter beholder økologisk status når unntak benyttes etter tillatelse

Økologiske virksomheter kan søke om enkelttillatelser ved bruk av følgende skjema til følgende unntak fra kravene i økologiregelverket:

  • Bruke mer økologisk kraftfôr, og redusert prosentandel grovfôr i rasjonen. Det er mulighet for å kjøpe et mer fiberrikt økologisk kraftfôr fra Felleskjøpet for å kunne redusere bruk av grovfôr
  • Ta i bruk ikke-økologisk innmarksbeite/areal som f.eks. ikke er i drift, og som i de siste tre år ikke har vært behandlet med plantevernmidler/gjødsel som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon
  • La dyra ha kortere tilgang til beite i løpet av dagen for å spare arealer som er planlagt å slå som vinterfôr. Dyra bør likevel ha daglig tilgang til utearealer
  • Benytte større andel karensfôr/omleggingsfôr utover grensene definert i økologiregelverket
  • Bruk av ikke-økologisk grovfôr

Hovedintensjonen med krav om bruk av grovfôr er at det skal være «stråfôr» som gras, høy og halm. På grunn av sesongens vanskelige fôrsituasjon er det viktig å finne gode løsninger for fôringssituasjonen med utgangspunkt i norske råvarer. Vi vurderer derfor at følgende fôrvarer kan regnes som grovfôr:

  • Stråfôr (gras, høy, halm)
  • Fiberrike restprodukter som potetskrell og mask
  • Pelletert grasmel/luserne («pelletert gras»)
  • Rotvekster (f.eks. kålrot, nepe, gulrot).

Halm som er behandlet med lut eller ammoniakk regnes som ikke-økologisk for. Hvis slik halm skal benyttes må det først søkes tillatelse til å bruke ikke-økologisk fôr. Pellets av annet enn gras, f. eks. roesnitter, regnes som kraftfôr. Poteter regnes også som kraftfôr.

Vi viser til regelverksveilederen for nærmere beskrivelse av kravene i økologiregelverket.

Det er viktig at det prioriteres unntak som ivaretar økologisk integritet i størst mulig grad, og at bruk av ikke-økologisk grovfôr kun brukes hvis nødvendig.

Innkjøp av grovfôr

Virksomheter som skal kjøpe økologisk grovfôr må forsikre seg om at fôret er sertifisert økologisk, og det må innhentes dokumentasjon på dette ved mottak av fôret. Mattilsynet anbefaler å benytte fôr fra Norge, og vi oppfordrer til å undersøke tilgang på økologisk grovfôr andre steder i landet hvor det ikke har vært tilsvarende tørke.

For de som vurderer import av grovfôr fra utlandet, er alle som importerer fôr ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles til import i regelverket. Dette innebærer både kravene som stilles til trygt fôr og krav til registrering av virksomheter. Les mer om hva du må vite om import her.

Animalia har utarbeidet veiledere for kjøpere og importører av grovfôr, i samarbeid med Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Denne finner du her.

Kanskje du kan løse fôrbehovet ved å bruke karensfôrmidler?

Eget grovfôr og proteinvekster fra nye arealer i første års karens kan brukes med inntil 20 %.

Eget karensfôr fra 2. års karensarealer kan brukes 100 %. Om du kjøper 2. årskarensfôr fra noen andre, kan dette fôret brukes med inntil 25 % av fôrbehovet. Husk å be om erklæring på at fôret er kontrollert av Debio og er godkjent som 2. års karensfôr.

Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse til å bruke karensfôr. Du finner mer om reglene for bruk av fôr i Regelverksveilederen for økologisk landbruksproduksjon.

Er du blant de som har tilgjengelig fôr?

Fôrsituasjon er ikke like prekær alle steder i landet, og vi oppfordrer derfor produsenter som har tilgjengelig økologiske fôrressurser å ta vare på det fôret. Har du økologisk fôr for salg vil vi anbefale deg å ta kontakt med din lokale rådgivningsenhet slik at dette kan formidles til de som har behov.

Del denne artikkelen

Kontakt