Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Regelverk og praksis – to sider av samme sak?

Ø-merket sier mye men ikke alt. Hvor stor er selvforsyningsgraden på fôr? Hvor lenge dier kalven etter fødsel? Hvordan legger bøndene til rette for at hønene går ut til uteområdet? I hvor stor grad brukes homeopati og antibiotika i behandling av syke dyr?
For å kunne fortelle historier fra landbruket jobber Debio med å kartlegge bønders praksis, og første undersøkelse på storfehold ble sendt ut i vår. Kartleggingen på fjørfehold er underveis, og resultatene blir publisert i løpet av sommeren.

 

  • Publisert
  • Oppdatert

Av de 537 som driver økologisk storfehold, har 42 prosent deltatt i spørreundersøkelsen, hvorav halvparten har kjøttfe og den andre halvparten har melkeku.

 

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er selve grunnlaget for økologisk husdyrhold. Visste du at:

  • …grovfôr skal utgjøre minimum 60 prosent av tørrfôret i dagsrasjonen til storfe over seks måneder. Vår undersøkelse viser at nesten halvparten av de spurte fôrer dyrene med mer en 90 prosent grovfôr, og at 80 prosent av disse ville vært interessert i å bruke et eget merke som synliggjør grovfôrandelen.

 

  • …økologisk drevne gårder bør i størst mulig grad være selvforsynt med økologisk fôr for å dekke dyras næringsbehov. Av de spurte svarer i underkant av 90 prosent at de dyrker mellom 80-90 prosent av alt grovfôr på gården. Kraftfôr har lavere selvforsyningsgrad, hvor omkring en tredjedel dyrker mellom 80-100 prosent av kraftfôret på egen gård, og resten produserer enten mindre eller kjøper inn.

 

  • …kalver skal kunne die minst tre dager etter fødsel, og omkring 70 prosent svarer at kalven dier i 3 dager eller flere. En stor del av disse har ammeku, det vil si at kalven går sammen med kua i flere måneder før den sendes til slakt.

 

  • …tilgang til lufteareal om vinteren er ikke påkrevd for småfe og storfe i løsdrift, men likevel har over 70 prosent av alle storfe tilgang til beiteområder utenom beitesesongen. Godt over halvparten luftes daglig, og samtlige har en beiteperiode på over 8 uker.

 

  • …ved sykdom skal hensynet til dyrevelferden være avgjørende for valg av behandlingsmetode. Valg av behandlingsmetode bør skje i samråd med veterinær, og man skal velge den medisinen som har effektiv terapeutisk virkning. Blant de spurte svarer 10 prosent at de har brukt homeopatiske medisiner i behandling av sykdommer hos dyrene det siste året, og omkring 50 prosent har anvendt antibiotika i behandling.

 

Økologiregelverket stiller strenge krav for landbruk og mat gjennom hele verdikjeden. Debios kvalitetsrevisorer sikrer at alle som benytter seg av Debios merker følger regelverket, og de ser også at mange strekker seg lengre i sin drift. Kartleggingen Debio nå gjør er en ny metode for å få innsikt i praksisen i landbruket. I årene framover vil vi jobber med å utvikle og forme undersøkelsene, med det mål om å hente ut gode og representative svar, og slik kunne formidle de gode historiene fra alle de menneskene som bryr seg.

Se oppsummering av undersøkelsen på storfe, og etter hvert fjørfe og andre områder her.

Arbeidet med kartleggingen er så langt finansiert av medlemsforeningen Debio. Vi har et ønske om å videreutvikle denne aktiviteten og arbeider for å sikre finansiering og ressurser.

 

Del denne artikkelen

Kontakt