Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Velkommen til boklansering!

  • Publisert
  • Oppdatert

Torsdag 29. september, kl. 13-15 inviterer Debio, sammen med NØRSØK og Økologisk Norge, til boklansering under ØKOUKA Oslo på Gartneriet, Bygdø Kongsgård.

Boka «Økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» er den første helhetlige beretningen om det økologiske landbrukets historie i Norge. Gjennom tidene har både praksis og tenkning om landbruk endret seg, men initiativer for et landbruk som legger vekt på å være tro mot naturens egne prosesser har vedvart.

Boka omhandler hvorfor og hvordan et fåtall bønder på 1930-tallet så behov for en annen innretning av landbruket enn den som da var i ferd med å vokse frem, preget av stadig mer ensidige produksjoner med tilførte driftsmidler som kunstgjødsel og kjemiske plantevernmidler. I perioden fra rundt 1930 til 1960 ble nye og helhetlige agronomiske driftsopplegg utprøvd og utviklet, tuftet på kretsløpstenking og lokal ressursmobilisering. Med en økende interesse for og oppslutning om økologiske driftsformer, fortelles det videre om perioden fra rundt 1960 til 1990 med etableringen av organisasjoner innen produksjon, rådgiving, forsking, sertifisering, forbruk og omsetning. Fra rundt 1990 til 2020 befestet den økologiske produksjonen sin posisjon og ble fra myndighetene tildelt en rolle som «spydspissfunksjon for utvikling av landbruket generelt».

I dag står arbeidet med å sikre norske bærekraftige matsystemer høyt på agendaen, og det er for tiden knyttet stor spenning til hvilke regulatoriske endringer som skal gjøres i tiden fremover for nettopp dette. Skal vi løse de store utfordringene vi står overfor må vi tørre å utfordre vante tanker og ta veier utenom opptråkkede stier. På Gartneriet denne dagen vil du møte forfatterne av boka og flere sentrale personer som alle hver på sin kant arbeider med og brenner for utvikling av robuste matsystemer, og som har tanker om hvilken betydning økologisk landbruk kan ha i tiden framover.

Program:

13-13.20: Mingel og enkel servering

13:20: Velkommen ved Debio

13:25: Kort presentasjon av hovedtrekkene i boka ved forfatterne Emil Mohr og Morten Ingvaldsen, samt bidrag fra Grete Lene Serikstad

13:45: Pause

14:00: Panelsamtale: Hva kan erfaringer fra utvikling av økologisk landbruk, fra produksjon til omsetning og forbruk, bidra med i arbeidet for bærekraftige matsystemer?
Deltakere: Knut Lutnæs, Marte von Krogh, Emil Mohr, Grete Lene Serikstad, Elisabeth Irgens Hokstad, Markus Brun Hustad. Moderator: Idun Bjerkvik Leinaas.

15:00: Slutt

Velkommen!

Kirsti Rønning og Emil Mohr fra Debio poserer foran TINE-bilen som distribuerte økologisk melk til forbrukere på Østlandet, 1995.

Del denne artikkelen

Kontakt