Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gebyroversikt akvakultur

Kontrollgebyrene fastsettes av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Virksomheter som har fått utstedt et økologisertifikat og dermed er omfattet av kontrollordningen for økologisk produksjon skal i tillegg betale et årlig gebyr for tilsyn og kontroll, jf. Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften). Det skal betales et gebyr for behandling av melding om deltakelse i kontrollordningen og utstedelse av økologisertifikat etter § 5, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4, jf. vedlegg 1 kapittel I.

Ønsker du i tillegg KRAV-godkjenning for akvakultur finner du gebyr her

Kontrollgebyr gjeldende fra 01.01.2023

Tilknytningsgebyr

Betales ved tilknytning til kontrollordningen. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen. Ved tilknytning etter 1. september betaler foredlingsvirksomheter halvt gebyr for årlig deltakelse i kontrollordningen. Virksomheter som melder seg inn 1. oktober eller senere må betale tilleggsgebyret for revisjon på kort varsel hvis de ønsker et revisjonsbesøk før nyttår.

 • Gebyr ved første gangs tilknytning til kontrollordningen

  kr 1700,–

 • Administrasjonsgebyr

  kr 100,–

Årlig gebyr for virksomheter med akvakulturproduksjon

Virksomheter som driver med både primærproduksjon og foredling av akvakulturprodukter skal kun betale gebyrer etter denne paragrafen.

 • Grunngebyr for alle virksomheter

  kr 3545,-

Revisjon

Timegebyr for gjennomføring av revisjon.

 • Timegebyr for gjennomføring av revisjon

  kr 1165,- per time

Saksbehandling

Timegebyr for saksbehandling / godkjenningsbehandling.

 • Timegebyr for saksbehandling/godkjenningsbehandling

  kr 1165,- per time

Analyser

Gebyr dersom Debio finner det påkrevd å foreta analyser av produkter eller i produksjonen

 • Analysegebyr

  Til selvkost

Reise, diett og overnatting

Reise-, diett- og overnattingsutgifter i forbindelse med revisjon dekkes av kunden

 • Reise-, diett- og overnattingsutgifter

  Til selvkost

Tilleggsgebyr

Kommer i tillegg til grunngebyret. Beregnes/betales etter utført revisjon.

 • Sakbehandling på kort varsel. Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr.

  kr 5545,-

Annet

 • Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksomhetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen

  kr 4620,-

 • Gebyr for å sette bort kontrollpliktig aktivitet til virksomheter som lagrer eller omsetter økologiske produkter og virksomheter som gjør endringer i merkingen dersom dette bare innebærer oversettelse av denne til norsk. Dette beløpet vil komme i tillegg til evt. andre gebyrer som du som vår kunde allerede betaler.

  kr 1850,-

For gebyr som ikke betales i rett tid, belastes rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det vil også pålegges purregebyr ved forfall. Etter ny inkassoforskrift i 2020 er gjeldende gebyrsats 140 kroner.

Kontakt