Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gebyroversikt foredling, import og omsetning

Kontrollgebyrene er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4, og forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) § 19.

Ønsker du tilleggsgodkjenning fra KRAV, finner du gebyr her.

Kontrollgebyr gjeldende fra 01.01.2022

Tilknytningsgebyr

Betales ved tilknytning til kontrollordningen. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen. Virksomheter som melder seg inn 1. oktober eller senere må betale tilleggsgebyret for revisjon på kort varsel hvis de ønsker et revisjonsbesøk før nyttår.

 • Gebyr ved første gangs tilknytning til kontrollordningen

  kr 1660,-

 • Administrasjonsgebyr

  kr 100,-

Grunngebyr for foredling, import og omsetning

Årlig gebyr. Ved tilknytning etter 1. september betales halvt grunngebyr. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen.

 • Virksomheter som lagrer og/eller markedsfører økologiske landbruksprodukter og næringsmidler uten at merking endres

  kr 1815,-

 • Virksomheter som pakker*, foredler og/eller importerer økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
  (*omfatter all endring av merking inkl. bryting av emballasje for omsetning i løsvekt)

  kr 7255,-

 • Gårdsforedling på Debio-godkjent gårdsbruk

  kr 895,-

Annet

 • Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret kommer i tillegg til ordinært grunngebyr

  kr 5445,-

 • Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksom­hetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen.

  kr 4540,–

 • Gebyr for å sette bort kontrollpliktig aktivitet til virksomheter som ikke er Debio-godkjent, vil følge økologiforskriftens satser for lager. Dette beløpet vil komme i tillegg til evt. andre gebyrer som du som vår kunde allerede betaler.

  kr 1815,-

Utenlandske virksomheter

Utenom ovennevnte forskrift kan utenlandske virksomheter som er tilknyttet kontrollinstans i utlandet gis godkjenning for bruk av Debios Ø-merke.

 • Fast årsgebyr (dette inkluderer 2 timer arbeid)

  kr 4775,-

 • Timegebyr for saksbehandling

  kr 1145,-

For gebyr som ikke betales i rett tid, belastes rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det vil også pålegges purregebyr ved forfall. Etter ny inkassoforskrift i 2020 er gjeldende gebyrsats 140 kroner.

Kontakt