Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Gebyroversikt foredling, import og omsetning

Kontrollgebyrene fastsettes av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Virksomheter som har fått utstedt et økologisertifikat og dermed er omfattet av kontrollordningen for økologisk produksjon skal i tillegg betale et årlig gebyr for tilsyn og kontroll, jf. Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften). Det skal betales et gebyr for behandling av melding om deltakelse i kontrollordningen og utstedelse av økologisertifikat etter § 5, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4, jf. vedlegg 1 kapittel I.

Ønsker du tilleggsgodkjenning fra KRAV, finner du gebyr her.

Kontrollgebyr gjeldende fra 01.01.2024

Tilknytningsgebyr

Betales ved tilknytning til kontrollordningen. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen. Ved tilknytning etter 1. september betaler foredlingsvirksomheter halvt gebyr for årlig deltakelse i kontrollordningen. Virksomheter som melder seg inn 1. oktober eller senere må betale tilleggsgebyret for revisjon på kort varsel hvis de ønsker et revisjonsbesøk før nyttår.

 • Gebyr ved første gangs tilknytning til kontrollordningen

  kr 1750,-

 • Administrasjonsgebyr

  kr 100,-

Årlig gebyr

Virksomheter som driver med primærproduksjon av landbruksprodukter betaler et grunngebyr. Gebyret betales ikke tilbake dersom en trekker seg ut av kontrollordningen.

 • Virksomheter som lagrer eller omsetter økologiske produkter og virksomheter som gjør endringer i merkingen dersom dette bare innebærer oversettelse av denne til norsk

  kr 1905,-

 • Virksomheter som produserer, herunder pakker, merker eller foredler, eller importerer økologiske produkter fra land utenfor EØS-området

  kr 7605,-

Annet

 • Virksomheter som ønsker revisjon på kort varsel med ferdigstilling av saksbehandlingen innen 12 uker kan få dette utført mot et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret kommer i tillegg til ordinært grunngebyr

  kr 5710,-

 • Gebyr ved avbestilling av avtalt revisjon mindre enn en uke før det aktuelle tidspunktet, eller dersom virksomhetsansvarlig eller dennes representant ikke møter opp til avtalt revisjon, med mindre virksom­hetsansvarlig overfor kontrollorganet kan dokumentere gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen.

  kr 4760,–

 • Gebyr for å sette bort kontrollpliktig aktivitet til ikke-godkjente virksomheter. Dette beløpet vil komme i tillegg til evt. andre gebyrer.

  kr 1850,-

Utenlandske virksomheter

Utenom ovennevnte forskrift kan utenlandske virksomheter som er tilknyttet kontrollinstans i utlandet gis godkjenning for bruk av Debios Ø-merke.

 • Fast årsgebyr (dette inkluderer 2 timer arbeid)

  kr 5100,-

 • Timegebyr for saksbehandling

  kr 1400,-

For gebyr som ikke betales i rett tid, belastes rente i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det vil også pålegges purregebyr ved forfall. Etter ny inkassoforskrift i 2020 er gjeldende gebyrsats 140 kroner.

Kontakt