Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nøkkelpunkt i økologisk produksjon

Alle som produserer og omsetter økologiske og biologisk-dynamiske produkter baserer driften på reglene for økologisk produksjon, økologiforskriften, som gjelder for hele EU. For å kunne markedsføre produksjonen og produktene, trengs en godkjenning fra Debio. Men hva innebærer det å drive økologisk? Under er noen nøkkelpunkter som forklarer helheten i regelverket, og deretter noen av forskjellene mellom økologisk og konvensjonell produksjon.

 

Landbruket skal være allsidig og bidra til jordas fruktbarhet
Økologisk landbruk innebærer en allsidig drift med bruk av naturlige fornybare ressurser som husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster, som bidrar til at jordas fruktbarhet opprettholdes og på lang sikt forbedres.

Det er strenge krav til gjødsel, fôr og plantevernmidler
Det skal brukes økologisk fôr, og råvarene skal være lokalproduserte når det er mulig. Det er forbud mot bruk av lettløselig mineralgjødsel og kjemiske plantevernmidler.

GMO og kunstige tilsetningsstoffer er ikke tillatt
Økologiske produkter skal lages av økologiske landbruksingredienser, og bruk av tilsetningsstoffer skal begrenses til et minimum. Det er forbud mot bruk av genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet fra slike organismer.

Husdyrholdet skal bidra til likevekt på gården og baseres på dyrs naturlige atferd
Husdyrhold utgjør en integrert del av virksomheten på mange gårdsbruk med økologisk landbruksproduksjon. Husdyrene skal bidra til at det skapes likevekt i produksjonssystemet gjennom å dekke plantenes behov for næringsstoffer og øke mengden av organisk materiale i jorda. Økologisk husdyrhold uten tilhørende dyrkingsareal er ikke tillatt, og antall dyr skal stå i forhold til tilgjengelig beiteareal. Dette er for å unngå problemer med overbeiting, erosjon og forurensing av jord og vann. Alle dyr i økologisk husdyrhold skal kunne gå ute.

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er selve grunnlaget for økologisk husdyrhold
Husdyrene spiller en viktig rolle i økologisk landbruk av flere grunner:

  • Klimaet i store deler av landet er slik at en stor del av det dyrkede arealet først og fremst egner seg til eng og annen fôrproduksjon.
  • Det er store beiteressurser i fjell og utmark som bør benyttes til matproduksjon. o Husdyrgjødsel er en viktig ressurs for økologisk drift.
  • Vekstskifte med kløverrik eng er gunstig for jordens fruktbarhet.
  • Husdyr i utmark bidrar til å holde ved like et kulturlandskap som fremmer biologisk mangfold.
  • Husdyr på gården gjør det enklere å utnytte rester fra annen planteproduksjon til fôr.

Kilde: Veileder for økologisk landbruk

Kontakt