Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios statistikk for 2019

Statistikken for 2019 viser en liten økning i det totale antallet godkjente virksomheter, men bildet er mer sammensatt for de ulike sertifiseringsområdene.

  • Publisert
  • Oppdatert

Ved utgangen av 2019 var det 1976 Debio-godkjente landbruksvirksomheter. Dette er en nedgang på 3,9 % sammenlignet med 2018. Innen akvakultur er antallet virksomheter 65, noe som utgjør en oppgang på 16,1 % siden året før. Også innenfor foredlingen, import og omsetning ser vi en oppgang: 988 godkjente virksomheter, opp 8,3 % fra i fjor. Blant disse virksomhetene er 29 utenlandske (mot 30 utenlandske i 2018) som har sin sertifisering fra utlandet, men har godkjenning til å bruke Ø-merket.

«Veksten innen foredling, import og omsetning kommer i år fra norske foredlingsvirksomheter, blant annet innmeldingen av 73 Coop Mega-butikker, men vi ser en tendens til at antallet norske virksomheter innen foredling, import og omsetning øker år for år», sier Ole Petter Bernhus, daglig leder i Debio.

Innenfor Debios private regelverk ser vi en liten nedgang i bruk av valørmerker i servering og matvarehandel: 365 virksomheter, en nedgang på 1,1 % sammenlignet med 2018.

Primærnæring

«Globalt er økologien i vekst, både når det gjelder produksjon og omsetning. Slik sett skiller Norge seg ut, her vokser markedet fra år til år, men den norske produksjonen innen primærnæringen står stille eller går tilbake. Dette er bekymringsfullt», sier Ole Petter Bernhus.

Det totale antallet dyrkede dekar var 455 018 i 2019. Dette utgjør en nedgang på 2,3 % fra 2018. Det er også en nedgang i antallet i primærprodusenter på 3,9 %. Tilsvarende tall for norske bønder generelt viser at det er større nedgang i antallet økoprodusenter enn ellers.

«Det er viktig både i et samfunnsperspektiv og bærekraftperspektiv at etterspørselen produseres i Norge, basert på norske ressurser, spesielt for de produksjoner det er naturlig å produsere under norske forhold. Generelt i landbruket blir det jo færre gårder og mindre landbruksareal i Norge, men vi ser at dette i år i større grad gjelder de arealer som er økologisk godkjent.»

Utviklingen er sammensatt innenfor de ulike produksjonene: Det er en positiv utvikling i antallet dekar økologisk korn fra 2018 (57 423 daa i 2018 og 60 065 i 2019). Dette gjelder spesielt hvete og rug, mens det er nedgang i antallet daa bygg og havre.

Økologisk melkekuproduksjon har holdt seg relativt stabil de siste årene (8350 dyr i 2016, 8340 dyr i 2017 og 8353 dyr i 2018), men vi ser en nedgang i 2019 til 7932 dyr. Nedgangen i økologisk saueproduksjon er mer betydelig: 46 823 dyr i 2018 mot 38 011 dyr i 2019.

«Her ser vi trolig konsekvensen av at det norske unntaket fra fast dekke i sauefjøs har blitt fjernet», kommenterer Bernhus. «Vi ser at utviklingen ikke er entydig dyster. Derfor øyner vi et håp om at norske foredlere og forbrukere får øynene opp for de gode lokale råvarene som finnes rundt om i landet og støtter norsk økologisk landbruk.»

Valørmerket

Debios valørmerke i bronse, sølv og gull gir serveringsvirksomheter og matvarehandler en mulighet til å synliggjøre sin andel av økologisk sertifiserte produkter. I 2019 har 356 virksomheter innenfor servering valørmerket, mot 364 i 2018. Innenfor matvarehandel har antallet virksomheter gått opp fra 5 til 9.

Om Debio

Debio har stått for merking av mat og utvikling av økologien i over 30 år. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio tilbyr også i dag veiledning og formidling knyttet til bærekraftige måltid gjennom DebioInfo og veiledningstjenesten Matvalget. Debios hovedoppgave er sertifisering, og på oppdrag fra Mattilsynet godkjenner Debio norske virksomheter som omsetter og produserer økologiske produkter. Alle disse får muligheten til å bruke det grønne Ø-merket i sin markedsføring. Debio utfører også godkjenning på grunnlag av egne private regelverk, slik som valørmerkeordningen.

Les mer om våre arbeidsområder her.

Debio fører årlige statistikker basert på registreringene som gjøres i forbindelse med godkjenning av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning.

 

Del denne artikkelen

Kontakt