Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios statistikk for 2020

I året som gikk var det en vekst på 3,73 % i antall virksomheter som ønsker å produsere, foredle og selge økologiske produkter i Norge. «Dette er positivt for å møte den økte etterspørselen etter økologisk mat i det norske markedet», sier daglig leder i Debio, Ole Petter Bernhus.

  • Publisert
  • Oppdatert

Ved årsavslutning i 2020 hadde antallet Debio-godkjente landbruksvirksomheter økt fra 1976 i samme tid i 2019 til 1981 virksomheter, en oppgang på 0,25 %. Til sammenligning er det for landbruket som helhet en nedgang i antallet produsenter på 1,2 %, ifølge SSB.

Endringen i Debio-godkjente landbruksvirksomheter kommer ikke som en ren økning i antallet virksomheter, men det totale antallet innmeldte virksomheter er høyere enn utmeldte (127 innmeldte mot 122 utmeldte). Sist gang det var positiv utvikling i antallet virksomheter var i 2009.

Vi ser likevel at landbruksarealet (inklusiv områder i karens) synker, fra 455 018 dekar i 2019 til 453 901 i 2020. Også Demeter-godkjent areal gikk ned fra 4996 dekar i 2019 til 4567 i 2020. Landbruksarealet i Norge som helhet øker arealet med 0,2 % fra 2019 til 2020.

Selv om det er mye positivt å spore i fjorårets tall, mener daglig leder i Debio at man bør ha et sobert blikk på den overordnede tendensen.

«Vi skal være forsiktige med å overtolke positive tegn når utviklingen lenge har vært negativ. Ønsker Norge å nærme seg våre naboland og EU for øvrig, må det faktisk satses på økologisk produksjon. Vi ser jo at EUs nye plan for bærekraftig matproduksjon, «Farm to Fork»-strategien, har mål om 25 % økologisk produksjon mens vi i Norge ikke lenger har et fastsatt mål», sier Bernhus.

Innenfor utvalgte enkeltproduksjoner ser vi f.eks. at kornproduksjonen har økt de siste to årene fra 57 423 dekar i 2018 til 63 567 i 2020. Som i 2019 gjelder dette spesielt hvete og rug, mens det er nedgang i antallet daa bygg og havre.

Innenfor svineproduksjon ser vi framgang på alle kategorier unntatt slaktegris som går litt tilbake (full oversikt på vår statistikkside). Økologisk saueproduksjon hadde en dupp i 2019 (ned fra 46 823 dyr i 2018 til 38 011 i 2019), men stiger igjen i 2020 (44 115 dyr). Økologisk melkeproduksjon synker fra 7932 dyr i 2019 til 7781 i 2020.

«Vi ser at der det ikke satses, er det heller ingen fremgang. Økologiske produsenter, enten det er innen melk eller frukt, er avhengig av å få solgt varene sine som økologiske for at det skal være lønnsomt», kommenterer Ole Petter Bernhus.

Innen akvakultur har antallet økt fra 65 til 98 virksomheter, den største økningen innenfor oppdrett.

Antallet norske virksomheter innen området foredling, import og omsetning har økt fra 959 til 1037 (8,13 %) siden i fjor. Antallet utenlandske virksomheter har sunket fra 29 til 26 stk.

Valørmerke

Debios valørmerke i bronse, sølv og gull gir serveringsvirksomheter og matvarehandler en mulighet til å synliggjøre sin andel av økologisk sertifiserte produkter. Valørene angir andel av maten som er økologisk, hvor bronse tilsvarer minimum 15 % av maten, sølv er minimum 50 og gull minimum 90 %.

Innenfor valørmerkeordningen ser vi en betydelig nedgang i antallet godkjente virksomheter innen servering (268 i 2020 mot 356 i 2019). Nedgangen ser ut til å skyldes at en enkeltvirksomhet med stort antall undervirksomheter har meldt seg ut. Det totale antallet enkeltvirksomheter på den andre siden har økt fra 94 til 100.

Innen dagligvare er antallet godkjente virksomheter uendret.

«Nedgang i import og valørmerket for servering kan nok ha sammenheng med pandemien som har holdt så mange virksomheter stengt gjennom 2020. Vi er likevel overrasket over at nedgangen ikke har vært større. Kanskje viser det at å satse på bærekraftig matproduksjon er verdifullt selv i tøffe år», sier Ole Petter Bernhus.

Om Debio

Debio har stått for merking av mat og utvikling av økologien i over 30 år. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio tilbyr også i dag veiledning og formidling knyttet til bærekraftige måltid gjennom DebioInfo og veiledningstjenesten Matvalget. Debios hovedoppgave er sertifisering, og på oppdrag fra Mattilsynet godkjenner Debio norske virksomheter som omsetter og produserer økologiske produkter. Alle disse får muligheten til å bruke det grønne Ø-merket i sin markedsføring. Debio utfører også godkjenning på grunnlag av egne private regelverk, slik som valørmerkeordningen.

Les mer om våre arbeidsområder her.

Debio fører årlige statistikker basert på registreringene som gjøres i forbindelse med godkjenning av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning.

Del denne artikkelen

Kontakt