Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debios statistikk for 2021

Debio presenterer hvert år statistikk over virksomheter Debio fører tilsyn med. Ved utgangen av 2021 ser vi en fortsettelse av tidligere trender hvor antallet landbruksvirksomheter går marginalt ned og virksomheter innen oppdrett, foredling, omsetning og import går opp. Generelt er det en vekst for virksomheter i Norge som produserer, foredler og selger økologiske mat på 3,12 %.

  • Publisert
  • Oppdatert

I dag presenteres Debios årlige statistikk over godkjente virksomheter. Den fulle oversikten finnes på en egen side.

I 2021 var det 1957 godkjente virksomheter som innen landbruksproduksjon, en nedgang fra 1981 i 2020. Endringen består av 100 innmeldte og 124 utmeldte virksomheter. Dette utgjør en nedgang på 1,21 %. Tilsvarende tall for landbruket som helhet er ifølge SSB en nedgang fra 38 713 til 38 076 (nedgang på 1,65 %). Dette er altså i motsetning til 2020 hvor økologisk landbruk hadde en netto økning og landbruket som helhet hadde nedgang. I 2021 drev 5,11 % av landbruksvirksomhetene økologisk.

«2021 var et krevende år på mange områder, spesielt knyttet til pandemien, men vi ser at det var landbruksvirksomheter som meldte seg inn, og startet en sertifiseringsprosess på slutten av året, hvor førstegangsrevisjonen ble forflyttet inn i 2022», sier daglig leder i Debio, Ole Petter Bernhus.

I tråd med nedgangen i antallet virksomheter ser vi at landbruksarealet (inklusiv områder i karens) synker, fra 453 901 dekar i 2020 til 451 119 i 2021 (en nedgang på 0,61 %). Demeter-godkjent areal holder seg noenlunde stabilt med 4567 i 2020 til 4530 i fjor. Landbruksarealet i Norge som helhet øker arealet med 0,005 % fra 2020 til 2021. Areal som enten er i karens eller godkjent økologisk utgjør 4,59 % av landbruksarealet i 2021.

«Det er bekymringsverdig i hvor stor grad Norge sakker akterut sammenlignet med EU-landene og med våre naboland spesielt. Det er flere mekanismer som kan spille inn, men dette er nok et tegn på at strategien med markedsstyrt etterspørsel etter økologisk produksjon ikke har vært vellykket» sier Ole Petter Bernhus.

Ser vi på enkeltproduksjoner som korn, ser vi en økning i 2021 fra 63 567 i året før til 66 682. Økning er det også innen økologisk saueproduksjon fra 44 115 dyr i 2020 og 46 279 i 2021. For melkeproduksjonen ser vi en nedgang fra 7781 til 7613 dyr. «Små nedganger betyr nødvendigvis ikke at det blir mindre tilgjengelige produkter. I Norge har vi utfordringer med at økologisk vare blir omsatt som konvensjonell gjennom samvirkene, noe som spesielt gjelder melk. Utnyttelsesgraden ser likevel ut til å ha økt de siste årene.»

Foredling, omsetning og import

Innen foredling, omsetning og import økte antallet godkjente virksomheter med 143 virksomheter fra 2020, totalt 13,35 % (i 2020 var det 1063 virksomheter, i 2021 1206). Deler av denne økningen kommer fordi området AKVA ble i fjor omstrukturert slik at fiskeforedling, salg og fôrproduksjon nå registreres under Foredling, import og omsetning (FIO). Enkelte oppdrettsvirksomheter er i tillegg splittet opp slik at lokaliteter har fått egentilknytning til Debio. Dette berører omtrent førti av de nye virksomhetene innen FIO. «På generell basis kan vi si at økningen på akva er stor. Det er store anlegg som legger om for å nå nye eksportmarkeder» kommenterer Ole Petter Bernhus.

Servering

Debios valørmerke i bronse, sølv og gull gir serveringsvirksomheter og matvarehandler en mulighet til å synliggjøre sin andel av økologisk sertifiserte produkter. Valørene angir andel av maten som er økologisk, hvor bronse tilsvarer minimum 15 % av maten, sølv er minimum 50 % og gull minimum 90 %.

Vi ser en liten nedgang i antallet virksomheter som er godkjent etter Debios private merkeregelverk for servering fra 268 virksomheter i 2020 til 260 i 2021. «Virksomheter som har godkjenning for bruk av Debios valørmerke er de som i størst grad har vært berørt av den pågående pandemien. Mange virksomheter har avviklet eller satt sin aktivitet på vent. Debio har også satt sin aktivitet på vent, til bransjen er i normalt drift igjen. Vi har forhåpninger om at aktiviteten tar seg opp igjen nå som det har kommet lettelser i samfunnet fordi vi ser at dette er en merkeordning som kan bidra til å skape mer tillit mellom de som serverer og de som spiser mat.»

Samlet opp, men tiltak mangler

Samlet sett går alle Debios sertifiseringsområder opp: Antallet godkjente virksomheter økte i 2021 med 3,12 % og det skjer midt i en pandemi som har rammet mange av Debios kundevirksomheter hardt. Vi ser en oppgang i antallet virksomheter innen sertifiseringsområdene foredling, omsetning og import på hele 13,45 %, noe som gir en oss en tydelig indikator på at det er flere som ser verdien i å foredle, omsette eller importere økologiske råvarer. Det tyder på at betalingsviljen hos forbrukere er der og vi hører ofte at dagligvarekjedene melder det samme.

«Utfordringen for Norge er at etterspørselen løses i for stor grad ved import og ikke ved å bruke norske råvarer. Problemet for norske økobønder er ikke at norske forbrukere ikke vil ha varene deres, men at de ikke når fram, blant annet fordi de taper mot importen eller omsettes som konvensjonelt. Her har staten, grossistleddet og dagligvarekjedene et felles ansvar om de ønsker å sikre at norske økoråvarer faktisk når forbrukere» sier Ole Petter Bernhus.

Han trekker fram to tiltak som kan bedre situasjonen for økologisk produsenter i Norge:

  1. Gjeninnføre en forpliktende politisk målsetting for økologisk produksjon i Norge. Fram til 2018 hadde Norge et mål om ha 15 % økologisk landbruk. «Dette målet ble strupet etter at Riksrevisjonen i 2016 kritiserte den daværende regjeringen for å gjøre for lite for nå målene. EU har vedtatt sin «Farm to Fork»-strategi med mål om 25 % økologisk landbruk. Våre naboland har høyere målsettinger enn det, og vi ser at det nytter.»
  1. Det er flere enkelttiltak som kan bedre vilkårene for ulike økologiske produksjoner i Norge, men ifølge både den nåværende og den forrige Riksrevisoren er et helt essensielt grep å bruke offentlige innkjøp til å handle norske økologiske råvarer. Debios veiledningstjeneste Matvalget jobber med å bistå storkjøkken som ønsker å legge om til mer bærekraftig matservering, deriblant ved å øke andelen økologiske råvarer. Matvalget samarbeider med offentlige aktører som eier storkjøkken, som blant andre Viken fylkeskommune (med mål om 30 % økologisk), for å nå deres politiske satte målsettinger om tallfestet prosentandel økologisk mat i offentlige kjøkken. «Vi kommer snart med konkrete tall for Vikens satsning i 2021, men tendensen er at man lett kan øke økoandelen innenfor kostøre. Det vi opplever er at jo mindre norsk økologisk landbruksproduksjon blir, jo mer må storkjøkkenene satse på importerte økologiske råvarer. Vi vet at en slik strategi som Riksrevisjonen anbefaler faktisk fungerer: Vi vet det av egen erfaring gjennom Matvalgets prosjekter og fordi det er denne strategien de har fulgt i Sverige hvor har de nå passert 20 % økologisk andel av landbruket» konkluderer Bernhus.

Om Debio

Debio har stått for merking av mat og utvikling av økologien i over 30 år. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio tilbyr også i dag veiledning og formidling knyttet til bærekraftige måltid gjennom DebioInfo og veiledningstjenesten Matvalget. Debios hovedoppgave er sertifisering, og på oppdrag fra Mattilsynet godkjenner Debio norske virksomheter som omsetter og produserer økologiske produkter. Alle disse får muligheten til å bruke det grønne Ø-merket i sin markedsføring. Debio utfører også godkjenning på grunnlag av egne private regelverk, slik som valørmerkeordningen.

Les mer om våre arbeidsområder her.

Debio fører årlige statistikker basert på registreringene som gjøres i forbindelse med godkjenning av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning. Tallene gir et dekkende bilde av utvikling og status for økologisk produksjon i Norge.

Statistikk som omhandler omsetning og forbruk av økologiske produkter i Norge produseres av Landbruksdirektoratet.

Del denne artikkelen

Kontakt