Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge

  • Publisert
  • Oppdatert

Fra 1. januar 2022 ble nytt økologiregelverk gjeldende i EU, og fra 25. juni ble regelverket også gjeldende i Norge, melder Mattilsynet. Vi gjengir her informasjonen om de største endringene i sin helhet:

Debio skal føre tilsyn etter nytt regelverk når det trer i kraft, og vil kunne være behjelpelig hvis man har spørsmål vedrørende overgangen til nytt økologiregelverk. Det er kun mulig med overgangsperiode for områdene som er definert i økologiregelverket. De samme sluttdatoene for overgangsordningene vil gjelde i Norge som i EU.

Generelt om økologiregelverket

Økologiregelverket regulerer vilkår for at landbruks- og akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr kan merkes som økologiske. Regelverket omfatter krav som ivaretar hensynet til forbrukertillit, plantehelse, dyre- og fiskehelse, dyre- og fiskevelferd og miljø. Forordning (EU) 2018/848 med utfyllende regelverk gir en del nye regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter.

Den økologiske sektoren har vært i vekst og utvikling, og regelverket er videreutviklet i samsvar med mål og prinsipper for å fremme forbrukertillit til økologiske produkter. Muligheten for visse unntak er utfaset, og endringer er gjennomført for å fremme et tydeligere regelverk. Det er regler som har blitt harmonisert for områder som har vært ulikt håndtert mellom land. Nedenfor er større endringer i det nye økologiregelverket omtalt.

Omtale av de ulike nye reglene

Nye krav om å benytte mer økologisk og lokalprodusert fôr

Det er et viktig økologisk prinsipp å benytte lokale råvarer, og det nye regelverket stiller krav til økt andel egenprodusert fôr. For kraftfôrkrevende produksjoner, som fjørfe og svin, vil selvforsyningsgraden økes fra 20 til 30 % egenprodusert fôr. Det blir derfor viktig at virksomheter i Norge produserer mer økologiske fôrråvarer som f. eks. korn, erter og åkerbønner, for å oppfylle kravet i regelverket.

Det er ikke nødvendigvis gitt at det er mulig å produsere råvarene til fôret på samme gård som husdyrproduksjonen foregår. For å sikre at fjørfe og svin skal kunne produseres økologisk også i deler av landet hvor kornproduksjon ikke er mulig, kan økologisk fôr produsert i Norge og nærliggende områder i Norges naboland kunne medregnes i selvforsyningsgraden. Det vil videre kun være mulig å benytte inntil 5 % ikke-økologiske proteinfôrmidler til unge fjørfe og svin, og ikke generelt til alt fjørfe og svin som i dag.

Mer økologisk formeringsmateriale for dyr og planter

Det er et prinsipp i økologisk produksjon at det skal benyttes økologisk planteformeringsmateriale, og at dyr skal ha økologisk opprinnelse. Det blir et nytt krav om at den nasjonale databasen for såvarer (økofrødatabasen) også skal inneholde opplysninger om karenssåvare og økologisk heterogent formeringsmateriale. Videre blir det et krav til nasjonale myndigheter om å ha et system hvor virksomheter kan legge inn tilgjengelige økologiske dyr og økologisk fiskeyngel. Formålet er å forbedre formidling av økologisk formeringsmateriale av planter og dyr, for å redusere bruken av konvensjonelt materiale. Muligheten til å bruke konvensjonelt planteformeringsmateriale og konvensjonelle dyr skal fases ut 15 år etter at regelverket trer i kraft (31.12.2036). NORSØK har gjennomført utredninger om muligheter og konsekvenser av denne endringen som er tilgjengelig på våre nettsider.

Krav om tilgang til uteområder for okser

Muligheten for å holde okser inne siste del av fremfôringsperioden fases ut, og okser skal ha tilgang til luftegård eller beite. Dette vil fremme økt dyrevelferd og naturlig atferd. NORSØK og Norsk landbruksrådgiving har gjennomført en utredning som viser at det finnes ulike gode løsninger for å oppfylle det nye regelverkskravet.

Nye produksjonsregler for økologisk fjørfe

Det blir nye regler for fjørfekategoriene livkylling og foreldredyr, og nye krav til blant annet husdyrrom og utearealet for økologisk fjørfe. Animalia og Nortura har utarbeidet en utredning om praktiske løsninger for å oppfylle det nye regelverket.

Nye regler for veksthus

Nytt økologiregelverk innfører krav om dyrking i jord, og forbud mot dyrking i avgrenset medium. Norske virksomheter får tilsvarende overgangsordning som nordiske land frem til 31.12.2031 for eksisterende virksomheter og arealer som var godkjent per 14.06.2018. Forbudet mot dyrking i avgrenset medium gjelder ikke for blomster og krydderurter/mikrogrønt som selges sammen med pottene til endelig forbruker.

Nye regler for import av økologiske produkter fra tredjeland (land utenfor EU/EØS)

Et formål med det nye økologiregelverket er å styrke kontrollsystemet for økologisk produksjon i tredjeland, og at økologiske produkter i tredjeland skal produseres mer i samsvar med EØS-økologiregelverket.

Det blir enkelte endringer i offentlig kontroll med import av økologiske produkter til Norge og bruk av TRACES for godkjenning av import. Vilkårene for import av økologiske produkter fra tredjeland til Norge vil reguleres gjennom en nasjonal bestemmelse i økologiforskriften. Det er en målsetting å anerkjenne tilsvarende importvilkår som i EU, for å sikre et felles grunnlag for offentlig importkontroll for økologiske produkter ved bruk av databasen TRACES. Det blir videreført et krav om at Mattilsynet gjennomfører systematisk kontroll og godkjenning av importsertifikater som medfølger alle importerte økologiske varepartier fra tredjeland.

Nye regler for krav til dokumentasjon og kontroll

Det blir enkelte endringer i krav til dokumentasjon hos økologiske virksomheter, og endringer i krav til økologikontrollen Debio gjennomfører hos virksomhetene. Formålet er å fremme bedre sporbarhet og kontroll med at den økologiske produksjonen skjer i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Det blir en ny mulighet for Debio å gjennomføre et mer risikobasert tilsyn. For definerte lavrisiko-virksomheter kan det gjennomføres årlig digital verifikasjon, og kun krav om fysisk tilsynsbesøk med 24 måneders intervall.

Nye muligheter med nytt økologiregelverk

Nye økologiske produkter

Det nye regelverket åpner for å produsere nye økologiske produkter, og innebærer nye muligheter for norske virksomheter til å utvikle et større spekter av økologiske produkter, blant annet økologisk hjort, insekter, salt og ull.

Gruppesertifisering

Det blir innført en ny mulighet for sertifisering av grupper av økologiske virksomheter («gruppesertifisering»), hvor formålet er å redusere administrative kostnader, styrke lokalt nettverk og bedre mulighet for omsetning. Det er definerte kriterier for slik gruppesertifisering med krav til internkontroll, og egner seg derfor kun for grupper over en viss størrelse.

Økologisk heterogent materiale

Det blir nye regler for produksjon av økologisk heterogent planteformeringsmateriale. Dette plantematerialet er ikke definert som en sort, da det har en høy grad av genetisk og fenotypisk diversitet. Formålet med å godkjenne bruk av økologisk heterogent formeringsmateriale, er å fremme bruk av mer lokal såvare, mindre spredning av sykdommer, fremme robusthet, økt biodiversitet og bruk av mindre mengde konvensjonell såvare.

Har du andre spørsmål knyttet til det nye regelverket?

Det kan hende svaret på spørsmålet ditt ligger på vår oversiktsside over det nye økologiregelverket. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med oss enten ved hjelp av kontaktskjemaet eller ved å sende en e-post eller ringe oss på tlf. 63 86 26 50.

Del denne artikkelen

Kontakt