Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Nytt økologiregelverk innføres snart i Norge

  • Publisert
  • Oppdatert

Økologiregelverket regulerer vilkår for at landbruks- og akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr kan merkes som økologiske. Regelverket omfatter krav som ivaretar hensynet til forbrukertillit, plantehelse, dyre- og fiskehelse, dyre- og fiskevelferd og miljø. Vi har tidligere omtalt det nye økologiregelverket som ble vedtatt med virkning fra 1.1.2022 i EU og som om kort tid også vil implementeres i Norge.

Den økologiske sektoren har vært i vekst og utvikling i både EU og i Norge, og regelverket er videreutviklet i samsvar med mål og prinsipper for å fremme forbrukertillit til økologiske produkter.

– Man har gjerne mål og idealer for økologisk produksjon. Det kan for eksempel være kretsløpstenkningen hvor man ønsker at en gård i størst mulig grad skal være en selvforsynt, som et eget økosystem. Disse målene utfordres av de praktiske hensynene man må ta, altså av hva som er mulig på et gitt tidspunkt. Det kan handle om infrastruktur eller tilgjengelighet. Når rammebetingelsene endrer seg, kan det være mulig å sette strengere minimumskrav, og det er det som skjer når regelverket endrer seg nå.

Dette sa Debios Gerald Altena som er leder for regelverksutvalget, et rådgivende organ for Mattilsynet, i høst.

Muligheten for visse unntak er utfaset, og endringer er gjennomført for å fremme et tydeligere regelverk. Det er regler som har blitt harmonisert for områder som har vært ulikt håndtert mellom land. Enkelte endringer har en overgangsdato, mens alle andre vil ha virkning fra og med regelverket tas inn i norsk lov. Avvik som registreres hos virksomhetene i den første tiden etter at regelverket innføres, håndteres individuelt basert på virksomhetens plan for driftsomlegging.

Vi har tidligere omtalt alle endringene her.

Vi er foreløpig ikke kjent med datoen endringene innføres, men oppdaterer denne siden så snart vi vet.

Det nye regelverket inneholder skjerpinger, presiseringer og nye vilkår for sertifisering, og nye sertifiseringsordninger. Blant nye sertifiseringsområder har vi for eksempel sertifisering av salt, hjort, insekter, og ubehandlet ull og skinn. Ikke alle sertifiseringsordninger, som salt, har et detaljert regelverk klart ennå, men dette vil komme.

Det vil komme nye regler for produksjon av økologisk heterogent planteformeringsmateriale. Dette plantematerialet er ikke definert som en sort ettersom det har en høy grad av genetisk og fenotypisk diversitet. Formålet med å godkjenne bruk av økologisk heterogent formeringsmateriale, er å fremme bruk av mer lokal såvare, mindre spredning av sykdommer, fremme robusthet, økt biodiversitet og bruk av mindre mengde konvensjonell såvare. Dette vil være mulig å finne på økofrø.no i løpet av våren.

Noen av områdene vi vil trekke fram spesielt i denne omgang er veksthus, fjørfe, storfe og endringer for importører:

Veksthus

Med det nye regelverket vil det ikke lenger være tillatt å dyrke økologiske planter i veksthus i avgrenset bed med betongdekke. Den økologiske produksjonen skal foregå direkte i jordbunnen. Det er likevel angitt enkelte unntak til denne bestemmelsen. Dette gjelder:

– Produksjoner som skal omsettes til forbruker i potter. F. eks. urter eller sikori
– Dyrking av småplanter/utplantingsplanter i potter/beholdere
– Spirer (produsert i rent vann)

Økologiske virksomheter som har innkjøpt planter, sådd eller plantet i avgrenset medium før nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge, kan selge produktene som økologiske denne sesongen. Planting og såing må deretter foregå i jord for økologiske virksomheter som ble tilknyttet kontrollordningen etter 14.06.2018, med unntak av visse planter som selges med pottene til endelig forbruker og småplanter til videre dyrking.

Det er gitt unntaksbestemmelser for Danmark, Finland og Sverige i det nye regelverket. Unntaksbestemmelsen er å regne som en overgangsordning. I unntaksbestemmelsen er det fastsatt at dyrking av vekster i avgrensede bed kun er tillatt for arealer som er sertifisert som økologisk innen 28. juni 2017. Det er ikke mulig å utvide disse arealer, og unntaket utgår 31.12.2031. Norge vil få tilsvarende overgangsordning, men gjeldende for arealer som er sertifisert som økologisk innen 28. juni 2018.

Dette kan du lese mer om her.

NORSØK har også forsket på konsekvensene av disse endringene og kommer med forslag her:

Fjørfe

Regelverket er både utvidet til også å omfatte foreldredyrproduksjon og livdyr, i tillegg til at tidligere fastsatt regelverk er revidert. I det nye regelverket settes det en tidsfrist for den eksisterende ordningen som tillater bruk av 5 % ikke-økologisk proteinfôr. I det kommende regelverket gjelder dette kun unge fjørfe (ca. 30 uker). Nytt regelverk angir spesifiserte krav for utforming og bruk av aviaret og utearealene med mulighet for overgangsordninger på enkelte områder.

Les mer her.

Storfe

Tidligere regelverk tillater at storfe holdes inne de tre siste månedene før slakt. Dette er å regne som et unntak fra hovedkravet om at alle dyr skal ha adgang til beite eller til utendørs områder. Mulighet til innendørs oppfôring av økologisk storfe til kjøttproduksjon videreføres ikke.

Les mer her.

Import

Nytt regelverk medfører endringer for import av økologiske produkter fra tredjeland. Det skal fremover utarbeides handelsavtaler mellom EU og tredjeland som omfatter både import og eksport. Slike handelsavtaler innebærer en anerkjenning av at disse tredjelandene har produksjonssystemer som er ekvivalente med de som følger av EUs økologiregelverk. Handelsavtaler mellom EU og tredjeland er ikke EØS-relevante, og gjelder dermed ikke for Norge. Vilkårene for import av økologiske produkter fra ekvivalente land til Norge tas derfor inn som en nasjonal bestemmelse i den nye økologiforskriften (Vedlegg I med opplisting av land og kontrollorgan). For tredjeland som ikke har handelsavtale med EU for økologiske produkter, blir det et nytt krav 1.1.2025 om at økologiske produkter skal produseres etter samsvarende regler som i EU.

Alle økologiske varepartier fra tredjeland skal kontrolleres ved import. For alle slike varepartier er det nødvendig med kontroll og godkjenning av det medfølgende importsertifikatet (certificate of inspection – COI) i TRACES. I Traces vil kun anerkjente kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland ha tilgang til å opprette importsertifikater som skal medfølge økologiske varepartier.

Les mer her.

Endringer på Debios nettsider

Debio jobber aktivt med tilpasse seg det nye regelverket og de kommende dagene vil vi publisere oppdaterte skjemaer for tillatelser på vår nettside samt å kontakte virksomheter som vil få behov for å søke om tillatelse etter det nye regelverket. Dette gjelder for eksempel virksomheter med båsfjøs. Godkjente virksomheter vil få tilsendt informasjon som angår deres drift fortløpende. Det vil også komme en foreløpig veileder ved implementering av det nye regelverket.

Del denne artikkelen

Kontakt