Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Organisasjonen Debio

Debio som organisasjon utvikler seg i takt med det økologiske landskapet, og vi inviterer andre organisasjoner og interessenter til å ta del i utviklingen sammen med oss.

Hvem er vi?

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer. Organisasjoner over hele landet, som ønsker mer økologisk og bærekraftig mat fra fjorden, på jordet og bordet kan bli medlem i Debio. Ta kontakt hvis du ønsker informasjon om medlemskap eller har en idé til samarbeid!

Våre medlemmer representerer hele verdikjeden «fra fjord og jord til bord»:

4 H Norge
Agder Mat AS
Animalia
BAMA
Biologisk-dynamisk Forening
COOP Norge SA / Informasjonsavdelingen
Hanen
Framtiden i våre hender
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Natur og ungdom
Norges Bondelag
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Landbruksrådgivning
Nortura BA
TINE
Økologisk Norge

I Debio er vi engasjerte medarbeidere, og de fleste jobber som kvalitetsrevisorer fra ulike steder i landet. Årlig reiser våre kvalitetsrevisorer til alle Debio-sertifiserte virksomheter for kontroll og veiledning. Debios hovedkontor ligger på Bjørkelangen, mens DebioInfo holder til på Gartneriet på Bygdø Kongsgård i Oslo.

 

Forretningsområdene knyttet til sertifisering er atskilt fra kommunikasjon- og markedsarbeid. Dette for å ivareta Debios habilitet, samt å etterleve merkebrukernes forventninger og de standarder Debio som kontrollorgan er pålagt. Årlig revideres Debio av Norsk Akkreditering, Mattilsynet og av Debios komité for upartiskhet. Ønsker du å komme i kontakt med komiteen gjør du det her. Debio har i dag en godkjenning fra Norsk Akkreditering for det grønne Ø-merket og bærekraft-merke.

Debios formålsparagraf i vedtektene:

Debios og DebioInfo sitt formål er å trygge og fremme økologisk og bærekraftig produksjon, omsetning og forbruk.

Debios hovedarbeidsoppgave

 • Debios hovedoppgave er å kontrollere og merke økologiske og bærekraftige produkter
 • DebioInfos hovedoppgave er veiledning, utvikling og kunnskapsformidling knyttet til Debios merker.
 • Matvalgets hovedoppgave er veiledning, kunnskapsformidling og endringsledelse knyttet til Et bærekraftig måltid.

Debios slagord er: «Fordi du bryr deg!»

Fordi du bryr deg om jorda, dyra og maten du spiser… merker vi i Debio produkter og veileder kjøkken til å ta gode matvalg hver dag 

 Debios merker:

• Vi kontrollerer at økologisk mat er økologisk og i henhold til det økologiske regelverket
• Våre merker gir produktet merverdi for produsenter og virksomheter
• Våre merker er forbrukerens garanti for at vi kontrollerer produksjonen minst en gang i året.
• Vi kontrollerer at dyrevelferd og miljøstandarder tilfredsstiller strenge krav

Våre samarbeidsverdier:

I Debio er samarbeid en viktig del av vårt arbeid, både ekstern og internt. Debios samarbeidsverdier skal være en støtte og ledestjerne i hvordan vi ønsker å fremstå og behandle hverandre.

VILJE: Fordi vi er engasjerte og gjør vårt beste blir vi troverdige
ÅPENHET: Fordi vi er ærlige og redelige skaper vi tillit
RAUSHET: Fordi vi er tolerante og lyttende bidrar vi til samarbeid

Felles langsiktige målsetninger

• Debio tilbyr meningsfulle arbeidsoppgaver og er en attraktiv arbeidsplass!
• Debio har sunn økonomi og naturlig vekst!

Debios langsiktige målsetninger

• Debio er en sentral samarbeidspartner til våre myndigheter og bidrar med innsikt, kunnskap og erfaring!
• Debios merkeordninger er kjent for kvalitet og bidrar til et mer bærekraftig og kretsløpsbasert samfunn!
• Debio er kjent for habilitet, og troverdighet og er et ledende sertifiseringsorgan innen økologi, bærekraft og kretsløp!
• Debios merkeordninger bidrar til økt merverdi for virksomhetene!
• Debio er kjent for å være lydhøre og bidrar til å dele god praksis!
• Debio har mål og handlingsplaner som følges

DebioInfos langsiktige målsetninger

• Debio er en sentral samarbeidspartner til våre myndigheter og bidrar med innsikt, kunnskap og erfaring!
• Debios merkeordninger er kjent for kvalitet og bidrar til et mer bærekraftig og kretsløpsbasert samfunn!
• DebioInfo øker kjennskapen til Debios merkeordninger og øker kunnskap om og innsikt i økologiske og bærekraftige produksjoner!
• DebioInfo bidrar til økt engasjement hos myndigheter og beslutningstakere
• DebioInfo er en naturlig møteplass og bidrar til å spille andre gode

 

Matvalgets langsiktige målsetninger:

• Matvalget bidrar til å synliggjøre etterspørselen og øke forbruket av økologisk mat i norske storhusholdninger
• Matvalget jobber på systemnivå – med konkrete praktiske tiltak
• Matvalget har foretrukken kompetanse om måltidssatsninger som forener bærekraft- og folkehelsehensyn
• Matvalget øker ambisjonsnivået om økologiandel i kommuner og fylkeskommuner, og påvirker til progressive, lokale verdikjeder og bedre hverdagsmat i offentlige kjøkken
• Matvalget bidrar til å redusere klimaavtrykket fra offentlige måltidstilbud
• Matvalget bidrar til mestring, kompetanse og økt status til ansatte i offentlige kjøkken

 Våre kvalitetsmål for sertifiseringsvirksomheten

• Debios vedtak er gyldige og i henhold til gjeldende regelverk
• Debio behandler like saker likt
• Debio registrerer data riktig og gir tydelig informasjon til sine kunder
• Debio følger opp tips, avvik og klager og dokumenterer årsak, ny innsikt, endringer og forebygging
• Debios saksbehandlingstid er alltid innenfor satte tidsfristen
• Debio følger opp nyinnmeldte i kontrollordningen innen 10 virkedager
• Debio svarer på kundehenvendelser i løpet av to virkedager
• Debio dokumenterer sin habilitet i tråd med forvaltningsloven jf. norsk lovdata.

Vår kvalitetspolitikk

• Debio er lydhøre og årvåken for våre kunders behov og endringer i omverden
• Debio etterlever offentlige lover, forskrift og pålegg
• Debio bruker refleksjon bevisst for å skape læring, ny innsikt og mot til nye handlinger
• Debio utvikler og forbedrer sine systemer ved hjelp av risikostyring og systematisk avvikshåndtering
• Debio oppdaterer og utvikler kompetanse gjennom dokumenterte prosesser
• Debio sikrer objektivitet, troverdighet og habilitet gjennom hensiktsmessige akkrediteringer og de eksterne kontroller Debio er underlagt
• Debios merkeordninger og sertifiseringer sikrer våre kunder forbedringsprosesser og dokumentasjon av virksomhetens kvalitet og merverdi
• Debio sikrer seg troverdighet hos sine kunder ved å selv pålegge seg de samfunns- og miljøkrav som stilles til sine kunder

Vår miljøpolitikk

Debio bygger sin virksomhet på IFOAMs idégrunnlag uttrykt i fire prinsipper:

Helseprinsippet: Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jorda, plantene, dyra, menneskene og jordkloden som noe helhetlig og som ikke lar seg dele opp.

Økologiprinsippet: Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til med å bevare dem.

Rettferdighetsprinsippet: Økologisk landbruk skal bygge på forhold som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.

Varsomhetsprinsippet: Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig måte og etter «føre-var»-prinsippet for å beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner og ta vare på miljøet.

De samme prinsippene ligger til grunn for Debios interne virksomhet og kommer fram ved at vi jobber systematisk for å redusere negativ påvirkning på miljøet.

Det gjør bl.a. vi på følgende måte:

 • Vi kildesorterer vårt avfall
 • Vi har elektronisk arkiv og skriver bare unntaksvis ut på papir
 • Våre leverandører og innkjøp er enten Miljøfyrtårnsertifiserte og/eller merket med minst et miljømerke fra Forbrukerrådets merkeoversikt for etikk, mat og miljø 
 • Våre kantiner kjøper inn økologisk sertifisert mat og våre måltider baserer seg på Matvalgets råd om Et bærekraftig måltid
 • Vi kjøper produkter med god kvalitet og lengre holdbarhet
 • Vi satser på gjenbruk av kontormøbler og kjøper second hand
 • Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert og fører regnskap over våre co2-utslipp og setter oss nye strengere mål for utslipp
 • Vi tenker på miljø når vi planlegger egne møter og samlinger
 • Vi benytter kollektiv transport eller samkjører når vi deltar på eksterne møter og konferanser

Vil du utvikle økologien?

Kontakt