Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Organisasjonen Debio

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av bærekraftig økologisk mat. Organisasjonen utvikler seg i takt med samfunnet, og vi inviterer andre organisasjoner og interessenter til å ta del i utviklingen sammen med oss.

 

Hvem er vi?

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av bærekraftig økologisk mat.

Siden 1986 har Debio vært garantisten for at mat- og drikkevare med Ø-merket faktisk er produsert etter den høye miljøstandarden som regelverket setter. Debio ble grunnlagt som et sertifiseringsorgan for å bygge tillit mellom bønder og forbrukere. I dag jobber vi med hele verdikjeden, fra jord til bord, fra bonde, til innkjøper, kokk og helt til maten blir servert.

Vil du lese mer om vår historie, kan du gjøre det her. 

I Debio er vi engasjerte medarbeidere, og de fleste jobber som kvalitetsrevisorer fra ulike steder i landet. Årlig reiser våre kvalitetsrevisorer til alle Debio-sertifiserte virksomheter for kontroll og veiledning. Debios hovedkontor ligger på Bjørkelangen, mens DebioInfo holder til i Oslo.
Forretningsområdene knyttet til sertifisering er atskilt fra veilednings-, kommunikasjon- og markedsarbeid, og organisert i DebioSert. Dette for å ivareta Debios habilitet, samt å etterleve merkebrukernes forventninger og de standarder Debio som kontrollorgan er pålagt.

Årlig revideres Debio av Norsk Akkreditering, Mattilsynet og av Debios komité for upartiskhet. Debio har i dag en godkjenning fra Norsk Akkreditering for det grønne Ø-merket og bærekraft-merke.

 

Debio er organisert som en ideell forening og våre medlemsorganisasjoner er våre eiere. Det betyr at medlemskap er frivillig og kostnadsfritt. Organisasjoner over hele landet, som ønsker mer økologisk og bærekraftig mat fra fjorden, på jordet og bordet kan bli medlem i Debio. Ta kontakt hvis du ønsker informasjon om medlemskap eller har en idé til samarbeid!

4 H Norge
Agder Mat AS
Animalia
BAMA
Biologisk-dynamisk Forening
COOP Norge SA / Informasjonsavdelingen
Hanen
Framtiden i våre hender
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Natur og ungdom
Norges Bondelag
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Landbruksrådgivning
Nortura BA
TINE
Økologisk Norge

 

 Vårt styre

Styret i Debio velges blant våre medlemsorganisasjoner med representanter fra våre kunder og Debios ansatte.

Styreleder
Per G. Skorge, Norges skogeierforbund og gårdbruker med økologiske drift

Styremedlemmer
Anders Eggen, Norsk landbruksrådgivning
Anders Hørthe, Bama produsenter
Ann Kristin Møst Wang, Debio (ansattes representant)
Kari Marte Sjøvik, Økologisk Norge
Knut Lutnæs, Coop Norge
Rebekka Bond, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Victoria Løwe Stormdal, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vara styremedlemmer
Cecilie Løkken, NORSØK
Ingrid Kleiva Møller, Framtiden i våre hender
Marit Reitan Sandvik, Debio

Valgkomité
Heidi Hemstad, Norsk spelt
Ole Røed, Nortura
Jasper Kroon, Biodynamisk forening

Vara valgkomité
Peder Hanem Aasprang, TINE
Ernst Ole Ruch, Norsk fjørfelag

 

Overordnet strategisk plan – Debio mot 2027

Vedtatt på årsmøte 30.03.2023

Debios formålsparagraf i vedtektene:

Debios formål er å trygge og fremme økologisk og bærekraftig produksjon, omsetning og for­bruk.

Debios hovedarbeidsoppgave

 • Tilsyn, kontroll og merking av økologiske og bærekraftige produkter
 • Informasjon, veiledning og kunnskapsformidling knyttet til økologisk og bærekraftig mat
 • Veiledning, kunnskapsformidling og endringsledelse knyttet til Et bærekraftig måltid og måltidsløsninger som forener bærekraft- og folkehelseperspektiv

Debios slagord er: «Fordi du bryr deg!»

Fordi du bryr deg om jorda, dyra og maten du spiser. Derfor finnes Debio og merker produkter og veileder kjøkken i å ta gode matvalg hver dag.

 Debios merker:

 • Vi kontrollerer at økologisk mat er økologisk og i henhold til det økologiske regelverket
 • Våre merker gir produktet merverdi for produsenter og virksomheter
 • Våre merker er forbrukerens garanti for at vi kontrollerer produksjonen minst en gang i året
 • Vi kontrollerer at dyrevelferd og miljøstandarder tilfredsstiller strenge krav

Våre samarbeidsverdier:

I Debio er samarbeid en viktig del av vårt arbeid, både ekstern og internt. Debios samarbeidsverdier skal være en støtte og ledestjerne i hvordan vi ønsker å fremstå og behandle hverandre.

VILJE: Fordi vi er engasjerte og gjør vårt beste blir vi troverdige
ÅPENHET: Fordi vi er ærlige og redelige skaper vi tillit
RAUSHET: Fordi vi er tolerante og lyttende bidrar vi til samarbeid

Debios kvalitetsmål for tilsynet:

 • Debios vedtak er gyldige og i henhold til gjeldende regelverk
 • Debio behandler like saker likt
 • Debio registrerer data riktig og gir tydelig informasjon til sine kunder
 • Debio følger opp alle avvik og klager og dokumenterer årsak, ny innsikt, endringer og forebygging
 • Debios saksbehandlingstid er alltid innenfor satte tidsfrister
 • Nyinnmeldte i kontrollordningen følges opp innen 10 virkedager
 • Vi svarer på kundehenvendelser i løpet av 2 virkedager
 • Debio dokumenterer sin habilitet i tråd med forvaltningsloven

Debios forretningsidé

Ved sertifiseringsarbeid, merkeordninger, regelarbeid, informasjon og veiledningsarbeid bidrar Debio til at økologiske verdier vektlegges i samfunnsutviklingen, og bærekraftige verdikjeder for mat utvikles.

Debios verdigrunnlag

Debio bygger sin virksomhet på IFOAMs idégrunnlag uttrykt i fire prinsipper: Helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet.

Debios virksomhetsområde

 1.  Økologisertifisering
  Produksjoner som omfattes av offentlig økologiforskrift: Debio skal i sin framtidige utvikling legge vekt på å sikre posisjonen som sertifiseringsorgan for økologi på de områder som omfattes av økologiforskriften.Økologiske produksjoner utenfor offentlig økologiforskrift: Sertifisering av produksjoner utenfor forskriften begrenses til det som følger av internasjonale regelverk for slik økologisk produksjon eller regelverk utviklet etter behov i Norge.
 2. Påvirkning, veiledning og kunnskapsformidling innenfor Debios virkeområder og nærliggende områder. Herunder salg til aktører i mat-bransjen som jobber med økologisk bærekraftig mat.
 3. Praktisk veiledning for kjøkken som ønsker å servere bærekraftige måltider og økologisk mat. Vektlegge områder som bidrar til å fremme offentlige måltidssatsninger og utvikling av innovative verdikjeder for økologisk bærekraftig mat.
 4. Sertifisering av relevante, tilgrensende områder utenfor økologibegrepet: Debio skal utvikle seg videre som revisjons- og sertifiseringsselskap og ivareta behovene til primærproduksjon, næringsmiddelbedrifter, samt nye næringer i og i tilknytning til primærlandbruket. For å sikre et bredere tilbud av revisjons- og sertifiseringsordninger, kan det inngås samarbeid med andre aktører.
 5. Regelarbeid: Debio skal ha kompetanse på regelverksutvikling innen økologisk produksjon og være en aktør i utviklingsarbeidet. Der det er et marked for det, skal Debio bidra til at det blir utviklet regelverk på områder som ikke er omfattet av den offentlige økologiforskriften.
 6. Merker: Debio eier og forvalter Ø-merket for økologiske produkter, valørmerke og merket for fangst og fiske og annet som ikke omfattes av økologiregelverk. I tillegg sertifiserer Debio produkter som bruker Demeterforvaltningens merke for biologisk-dynamiske produkter. Selv med obligatorisk bruk av EUs logo for økologisk godkjent produksjon skal Debio arbeide for at Ø-merket profileres på økologisk mat i Norge. Debios merker er mer enn rene godkjenningsmerker på produkter og brukes også i forbindelse med generisk markedsarbeid. Debio skal være en aktiv merkeeier og sikre korrekt og troverdig kommunikasjon rundt merkene.

 

Debios organisasjon

Nåværende organisasjonsform er tilpasset dagens virksomhet, og den sikrer tillit og eierskap i hele verdikjeden. Selskapsformen bør vurderes på nytt dersom det synes nødvendig for å sikre et mer aktivt eierskap eller unngå eventuelle habilitetsproblem som merkeutvikler og sertifiseringsorgan e.l.

Debios hjemmeside er alltid oppdatert med forhold knyttet til organisering og eierstruktur.

Debios miljøpolitikk

Debio bygger sin virksomhet på IFOAMs idégrunnlag uttrykt i fire prinsipper.

De samme prinsippene ligger til grunn for Debios interne virksomhet og kommer fram ved at vi jobber systematisk for å redusere negativ påvirkning på miljøet.

Det gjør på følgende måte:

 • Vi kildesorterer vårt avfall
 • Vi har elektronisk arkiv og skriver bare unntaksvis ut på papir
 • Våre leverandører og innkjøp er enten Miljøfyrtårn-sertifiserte og/eller merket med minst et miljømerke fra Forbrukerrådets merkeoversikt for etikk, mat og miljø
 • Våre kantiner kjøper inn økologisk sertifisert mat og våre måltider baserer seg på Matvalgets råd om Et bærekraftig måltid
 • Vi kjøper produkter med god kvalitet og lengre holdbarhet
 • Vi satser på gjenbruk av kontormøbler og kjøper second-hand
 • Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert og fører regnskap over våre Co2-utslipp og setter oss nye strengere mål for utslipp
 • Vi tenker på miljø når vi planlegger egne møter og samlinger
 • Vi benytter kollektiv transport eller samkjører når vi deltar på eksterne møter og konferanser

Vil du utvikle økologien?

Kontakt