Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Landbruk

Produserer og omsetter du økologiske og biologisk-dynamiske landbruksprodukter, trenger du en godkjenning fra Debio.

Søk sertifisering
 

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved landbruksproduksjon, både i lokalt og globalt perspektiv. Mennesker har et moralsk ansvar for å drive landbruket på en slik måte at risikoen for negativ innvirkning på naturen, miljøet og innholdet i maten er minimal. Viktige målsetninger for det økologiske landbruket er å:

 • produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt
 • forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås, og dermed sikre jordens fruktbarhet på lang sikt
 • sikre genetisk mangfold og artsrikdom
 • skape et miljø som tilgodeser husdyrenes naturlige atferd og behov
 • sikre mest mulig resirkulering av næringsstoffer
 • understøtte god kontakt mellom landbruket og samfunnet ellers
 • arbeide for en trygg økonomi hos utøverne

Mer om bakgrunnen for, og veiledning til økologiregelverket, finner du i veilederne for økologisk landbruk.

 

Biologisk-dynamisk landbruk

Det biologisk-dynamiske landbruket er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Gården søker å være selvforsynt både med grovfôr, kraftfôr og gjødsel, og gårdens individualitet utvikles ut fra stedets naturgitte forhold som topografi, jordsmonn og klima. Plantesorter, dyreraser og vekstskifte tilpasses stedets økosystem og egenart.

Til grunn for en godkjenning for biologisk-dynamisk drift ligger økologiregelverket, i tillegg til et sett av tilleggsregler. Disse er utviklet av Demeter International, og noen av punktene er:

 • Bruk av bløtgjødsel eller fòr fra konvensjonelt landbruk er ikke tillatt
 • Biodynamiske preparater skal brukes for å styrke livskreftene i kompost, jord og planter
 • Det skal være husdyr (overveiende drøvtyggere) på gården
 • Hele gården, og ikke bare deler av den, skal være omlagt til biodynamisk drift
 • Kyr skal ikke avhornes, og de skal ha god nok plass slik at hornene ikke skaper problemer

Biologisk-dynamisk landbruk drives i de fleste land i verden, og produktene omsettes globalt under varemerket Demeter. I kombinasjon med Debios Ø-merke utgjør Demetermerket godkjenningsmerket for biologisk-dynamisk drift. Biologisk-dynamisk Forening eier varemerket Demeter i Norge. Debio utfører revisjon på de biodynamiske gårdene, mens det er Demeterforvaltningen som er ansvarlig for godkjenningen.

 

 

NLR – Økologisk førsteråd

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr rådgiving i økologisk produksjon over hele landet. Rådgiving kan du få før, under og etter omlegging til økologisk produksjon. NLR er bindeleddet mellom forskning og landbruket, og formidler kompetanse til næringsutøvere i landbruket. Les mer og ta kontakt med NLR for et uforpliktende gårdsbesøk her.

Har du spørsmål?

Legg igjen telefonnummer og e-post så kontakter vi deg.

Kontakt