Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Spørsmål og svar

Hvem gjør hva?

 • Debio

  Debio er en privat medlemsorganisasjon som kontrollerer og merker økologiske og bærekraftige produkter. Landbruk, Foredling, import og omsetning, Akvakultur og Bærekraftig fiske og fangst er Debios sertifiseringsområder.  Mer om Debio.

 • DebioInfo

  DebioInfo formidler kunnskapsbasert informasjon, og vårt mål er at økologisk bærekraftig mat skal være et naturlig og enkelt valg for alle som produserer, serverer og spiser mat. DebioInfo lager magasinet Fordi du bryr deg, arrangerer Matprisen og Matsymposium, og tilbyr foredrag og undervisning med mer. Les mer om DebioInfo her.

 • Matvalget

  Matvalget er DebioInfos veiledningstjeneste. Matvalget veileder storhusholdninger som ønsker å servere bærekraftige måltid hver dag. Mer om Matvalget.

 • Andre aktører

  Debio gjør mye, men ikke alt. På debio.no/andre-aktorer finner du viktige aktører innen mat- og landbrukssektoren.

Markedsføring og merkebruk

 • Hvem kan bruke ordet økologisk?

  Dersom du markedsfører og omsetter varer med henvisning til økologisk produksjon og framstilling trenger du godkjenning fra Debio.

  Dersom du ikke markedsfører eller omsetter varer, kan du bruke ordet økologisk/økologisk prinsipper osv. i omtalen om virksomheten.

  Ordet økologisk er beskyttet:
  I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften, og ordet «økologisk» er beskyttet gjennom denne. Den er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-forordning for økologisk produksjon.

  Paragraf 1 i Økologiforskriften sier: «Forskriften gjelder enhver fase av produksjon, bearbeiding, distribusjon, omsetning og import fra land utenfor EØS-området av landbruksprodukter og akvakulturprodukter dersom det i merking av eller reklame for produktene brukes opplysninger som viser til økologisk produksjon.» Samme ordlyd gjelder for alle EU-land som er underlagt forordningen.

  Debio sin oppgave er å sørge for at regelverket følges innen de gjeldende områdene, og blir praktisert likt for de som ønsker å produsere og omsette økologisk i Norge. Dette gjelder eksempelvis grønnsaksproduksjon, et slakteri, nettbutikk, en ferskvaredisk eller et andelslandbruk. En Debio-godkjenning gir en garanti og trygghet om at varen er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

 • Hvordan håndterer Debio feil merkebruk?

  Debio har plikt til å informere om riktig merkebruk, og veilede til gode løsninger og praksis. Dersom kontrollpliktige virksomheter bruker Debios merker eller henviser til økologisk produksjon uten å ha en Debio-godkjenning, regnes det som urettmessig markedsføring. Det oppdages i dag gjennom

  a) Debios revisjoner og sertifiseringer
  b) tips fra samfunnet

  Debio informerer og tar kontakt med aktuelle virksomheter om kontrollplikten, og oppfordrer til å søke Debio godkjenning når dette er lovpålagt. Dersom virksomheten ikke vil følge kontrollplikten og melde seg inn i Debio sin kontrollordning oversendes saken til Mattilsynet.

  Hvem som er kontrollpliktige finner du under spørsmålet «Hvem trenger godkjenning?».

  Har du tips sendes dette til kontor@debio.no.

 • Hva er riktig merkebruk?

  Debios godkjenningsmerker er viktige verktøy for å formidle at en produksjon eller produkt følger gjeldende regelverk innen økologisk og bærekraftig produksjon, og hjelper kjøperne i å navigere i markedet.

  I Debios regler for merker og merkebruk forteller vi hvordan du kan bruke disse merkene og det norske kodenummeret på produkter, i utsalgs- eller serveringssted, og i markedsføring for øvrig.

  Merkereglene finner du på debio.no/debios-merker
  Bilder av merkene våre i bruk – til inspirasjon finner du på vår Flickr-side!

   

 • Har Debio merkemateriell?

  Med Debios merker kan du vise at du bryr deg om dyra, jorda og maten vi spiser. Dette øker troverdighet og tillit overfor gjester og kunder, og skaper stolthet blant ansatte.

  debio.no/profilering finner du det du trenger til produktmerking og til annen profilering av din Debio-sertifisering.
  Bilder av merkene våre i bruk – til inspirasjon finner du på vår Flickr-side!

Sertifisering

 • Hvem trenger godkjenning fra Debio?

  Hvis dere produserer og/eller omsetter økologiske landbruksprodukter, trenger dere en sertifisering fra Debio. Når sertifiseringen er på plass, vil alle virksomheter med unntak av grossister få årlige besøk av Debio.

  Produksjon og omsetning innbefatter disse kontrollpliktige aktivitetene:

  a. alle aktiviteter med tanke på markedsføring: produksjon, bearbeiding, lagring av produkter på et annet sted enn på salgsstedet, import eller eksport av økologiske produkter
  b. markedsføring av økologiske produkter
  c. bortsetting av kontrollpliktig aktivitet

  Er du i tvil om din virksomhet trenger godkjenning fra Debio? Ikke nøl med å ta kontakt: kontor@debio.no.

  Selger dere kun ferdig merkede produkter til sluttbruker?
  Virksomheter som ikke tilbereder, og heller ikke setter bort håndtering av økologiske produkter, kan unntas fra kontrollordningen. Dette gjelder forutsatt at produktene ikke lagres andre steder enn på salgsstedet, og ikke importeres fra land utenfor EU/EØS-området.

  Driver dere storkjøkken?
  Hvis virksomheten er registrert som storkjøkken, og produserer eller tilbereder produkter direkte på salgsstedet, er den også unntatt fra den offentlige økologikontrollen. Storkjøkkenvirksomhet defineres som tilberedning og salg eller levering av mat direkte til forbruker. Dette inkluderer også servering av mat på messer og andre engangsarrangementer. Slike virksomheter kan frivillig søke tilknytning til Debios private regler for valørmerking. Det er likevel viktig å merke seg at storkjøkkenvirksomheter ikke skal villede forbrukerne ved markedsføring av økologisk mat.

  Forholdet mellom matinformasjonsforskriften og økologiregelverket
  Dersom det etter næringsmiddelregelverket er krav om merking av maten, medfører dette at maten også skal merkes i henhold til økologiregelverket. Når det er krav om merking av maten medfører dette at produksjonen blir omfattet av kontrollordningen for økologisk produksjon.

  Mer informasjon om kontrollplikt i veilederne for regelverk.

   

 • Hvordan melder jeg meg inn i Debio?

  Elektronisk innmeldingsskjema finner du på debio.no/innmelding. Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med utfylling av skjema kan du la gjeldene felter stå tommer, og ferdigstillingen skjer sammen med kvalitetsrevisor på førstegangsrevisjon.

  Når skjemaet er fylt ut kan du sende det inn til registrering. Har du problemer ta du kontakt med sentralbord, kontor@debio.no.

 • Hvor mye koster det å være med i Debio?

  For godkjenning av økologisk landbruksproduksjon, foredling, import og omsetning, og akvakultur i henhold til økologiforskriften,  ligger det offentlige gebyrer til grunn. Kontrollgebyrene er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

  For godkjenning av bruk av Debios merker knyttet til private regelverk, det vil si i servering og bærekraftig fiske og fangst, ligger Debios private gebyrer til grunn.

  Oversikt over alle gebyrene finner du på debio.no/gebyroversikt.

 • Hvor finner jeg relevante dokumenter?

  Alle relevante søknader, avtaler og skjemaer finner du på debio.no/dokumenter. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med kontor@debio.no.

 • Hvor finner jeg alle godkjente virksomheter?

  Alle produkter, produsenter og virksomheter som er godkjent for økologisk produksjon finner du på debio.no/finnvirksomhet. Oversikten speiler Debio sine registreringer og vil alltid være oppdatert. Har du spørsmål knyttet til søkefunksjonen ta kontakt med oss på kontor@debio.no.

 • Trenger nettbutikker å registrere seg?

  Kravet om registrering og økologikontroll omfatter også virksomheter som lagrer økologiske produkter, for eksempel grossister og nettutsalg.

  Selve nettsalget er i utgangspunktet ikke kontrollpliktig, men lagringen av produktene faller inn under økologikontrollen. Dette gjelder også dersom virksomheten setter bort lagringen til en annen virksomhet. Kontrollen knyttes til det stedet hvor varene fysisk oppbevares.

  Dersom du driver nettbutikk med grossistvirksomhet er du pliktig til å ha en godkjenning fra Debio, uavhengig av om du lagrer produktene selv eller setter bort lagringen til andre.

 • Hvor finner jeg statistikk og tall på økologisk produksjon?

  Debios statistikk bygger på de registreringer vi gjør i forbindelse med sertifisering av økologisk produksjon gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer primærprodusenter, landbruksareal, virksomheter innen foredling, import og omsetning og sertifiserte varer. Tallene gir et dekkende bilde av utvikling og status for økologisk produksjon i Norge.

  Statistikken til Debio finner du på debio.no/statistikk

  Statistikk som omhandler omhandler omsetning og forbruk av økologiske produkter i Norge finner du hos Landbruksdirektoratet.

 • Hvordan avdekkes funn av plantevernmidler i økologisk produksjon?

  Som et ledd i å sikre at forbrukerne spiser sunn og trygg mat, dyrket etter gjeldende regelverk for økologisk produksjon, tas det hvert år ut tilfeldige prøver av både importerte varer og varer produsert i eget land. Prøvene tas ut av bl.a. Mattilsynet, virksomhetene selv og Debio. I noen tilfeller også av andre lands kontrollorgan/virksomheter.

  Dersom analysene viser for høye verdier, skal det gjeldende varepartier hvor funn er registrert, sperres, holdes tilbake fra å bli omsatt i markedet – om dette er mulig. I de tilfeller hvor grenseverdiene i funnene er under en gitt verdi, er det Debio sitt ansvar å finne ut hva som er årsaken, og evt. hvordan en forurensingen av varen kan ha skjedd. Dette gjøres ved at Debio kontakter virksomheten hvor prøven er tatt ut og funnet er registrert. Debio etterspør dokumentasjon fra virksomheten i forhold til det aktuelle varepartiet, avdekker hva som har skjedd og rapporterer videre til Mattilsynet når undersøkelsene er foretatt og hendelsesforløpet er dokumentert. Hvis analysefunnene er over en gitt verdi, er det Mattilsynet sitt ansvar å følge opp saken videre.

  Det viktigste for alle parter (forbrukere, produsenter, virksomheter, importører, kontrollorgan) er at det kan dokumenteres en sporbarhet gjennom hele varekjeden for produktet som er tatt prøve av, helt fra varen blir produsert, via eventuelle mellomledd (varemottaker/importør) og helt ut til forbruker. For å kunne bevise at det varepartiet som er tatt prøve av, er den samme varepartiet som ble produsert i henhold til økologisk sertifisering, må Debio kunne finne en rød tråd i varens vei fra åker til kjøkkenbord, forbrett eller annen endestasjon for produktet/varen.

  Dette arbeidet er møysommelig, tidkrevende og viktig for å kunne avdekke evt. juks og/eller svindel i økologisk produksjon. Prøvetakingen er et viktig hjelpeverktøy for alle som produserer etter økologisk regelverk, nettopp for å opprettholde en høy troverdighet i økologisk produksjon. Prøvetakingen er derfor en sikkerhetsgaranti for deg som forbruker, for deg som produsent og for deg som selger økologiske produkter!

Landbruk

 • Hva er forskjellene mellom økologisk og konvensjonell produksjon?

  Alle som produserer og omsetter økologiske og biologisk-dynamiske produkter baserer driften på reglene for økologisk produksjon, økologiforskriften, som gjelder for hele EU. For å kunne markedsføre produksjonen og produktene, trengs en godkjenning fra Debio. Men hva innebærer det å drive økologisk?

  Under er noen nøkkelpunkter som forklarer helheten i regelverket, og deretter noen av forskjellene mellom økologisk og konvensjonell produksjon.

  Nøkkelpunkt for økologisk produksjon
  Forskjeller mellom økologisk og konvensjonell produksjon


  Utfyllende informasjon om økologisk produksjon finner du i veileder til regelverket, på debio.no/veiledere-og-regelverk/

  Utfyllende informasjon om konvensjonell landbruksproduksjon finner du i offentlige forskrifter knyttet til dyreslag.

   

 • Jeg ønsker å produsere økologisk mat – hvordan går jeg frem?

  For å kunne produsere og selge/omsette matvarer som økologiske (ha lov til å bruke Debios Ø-merke) i Norge, kreves det at du blir sertifisert og godkjent som økologisk produsent gjennom Debio.

  Første steg er å melde seg inn i Debio. Deretter vil du bli besøkt av en kvalitetsrevisor som vurderer om driften er i henhold til gjeldende lovverk. Er alt i orden, får du et sertifikat utstedt. Ved å gjøre dette, er du med på å kvalitetssikre norsk økologisk matvareproduksjon, og du er med på å sikre forbrukerne en garanti for at maten de kjøper som økologisk, er produsert etter gjeldende regelverk.

  Ønsker du å melde deg inn i sertifiseringsordningen, gjøres dette enkel via våre nettsider. Når vi har mottatt din søknad, vil du bli kontaktet av en kvalitetsrevisor som avtaler tidspunkt for førstegangsrevisjon med deg. Dette kan normalt ta litt tid, muligens bortimot 3-4 uker, avhengig av hvor travelt våre kvalitetsrevisorer har det med andre avtaler.

  Dyrkningstekniske spørsmål kan du få hjelp med fra de som jobber praktisk med rådgivningstjeneste, slik som Norsk Landbruksrådgivning. De har mange rådgivere som kan svare på spørsmål som gjelder hvordan dyrke økologiske grønnsaker. De har også egne ansatte med fokus på økologisk produksjon. Når det gjelder regelverket for økologisk grønnsaksproduksjon, så finner du mye fagstoff på våre nettsider under Ressurser og Veiledere og regelverk.

  Merk også at begrepet økologisk er et beskyttet begrep; I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Detaljene i regelverket ligger i økologiforskriften og EU-forordningene. En sammenfatning av regelverket finner du i to veiledere, en for landbruk og en for foredling, import og omsetning. Mattilsynet er tilsynsmyndighet for økologiforskriften, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio.

 • Hva er hovedforskjellen mellom Dyrevernmerket og økologiregelverket?

  Økologiregelverket og kriteriene for Dyrevernmerket har store likheter. De bygger på de samme grunnprinsippene for god dyrevelferd i norsk landbruksproduksjon, og de fleste med Dyrevernmerket har også Debio-godkjenning. De har likevel ulike tilnærminger, hvor økologiregelverket omfatter hele verdikjeden og alle produksjoner, mens Dyrevernmerket kun omfatter husdyrhold.

  Økologisk matproduksjon er regulert av økologiforskriften. Den omfatter produksjon, bearbeiding, distribusjon, omsetning og import fra land utenfor EØS-området av landbruksprodukter og akvakulturprodukter. Økologiregelverket er basert på EU-standarden, og Mattilsynet har delegert ansvaret for å drive tilsyn til Debio. Økologiforskriften representerer minimumskrav til produksjonen, og vi vet at mange produsenter etterstreber en produksjon som ivaretar både jord og dyrs helse og velferd i langt større grad enn de påkrevde minstekravene. Les mer.

  Dyrevernmerket er utarbeidet av Dyrevernalliansen. Det er et godkjenningsmerke som følger et sett kriterier knyttet til dyrevelferd hos husdyr som produserer kjøtt, egg, melk eller andre næringsmidler. Produsentene som er med i ordningen må oppfylle de gitte kriteriene og kontrolleres av et tredjeparts sertifiseringsorgan. Les mer.

  Kostnaden for søknadsgebyr for Dyrevernmerket er 4800,- som en engangssum til informasjonsbesøk, veiledning og oppfølging i oppstartsfasen. Utover det er årsavgiften for å være med i ordningen 4800,- og selve avgiftens som betales til sertifiseringsorganet årlig er 6940,-. For informasjon om hvordan og av hvem revisjonene gjennomføres, ta kontakt med Dyrevernalliansen.

Foredling import og omsetning

 • Hva kreves for å markedsføre økologiske produkter?

  Produserer, tilbereder, lagrer, importerer eller markedsfører du økologiske eller biodynamiske matvarer, trenger du en godkjenning fra Debio.

  I regelverksveilederen finner du utfyllende beskrivelser av de viktigste reglene som gjelder foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer.

Akvakultur

 • Hva er økologisk akvakultur?

  I økologisk akvakultur skal naturresursene forvaltes på en slik måte at skadelige virkninger på miljøet unngås. Driften innrettes ut fra miljøhensyn, og trivsel og god helse for organismene. Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Økologisk akvakultur omfatter oppdrett av ulike arter i ferskvann, brakkvann og saltvann, samt transport og slakting av disse artene.

  Du kan lese mer om dette på debio.no/akvakultur

Servering

 • Hvordan kan jeg vise fram at jeg serverer økologisk?

  Serverer eller ønsker du å servere økologisk og bærekraftig mat og har lyst til å si det høyt?

  Lager og serverer du mat for andre, og ønsker å markedsføre din servering av økologisk og bærekraftig mat, kan du synliggjøre satsingen ved hjelp av Debios valørmerker eller Ø-merket. 

  Dette gjelder merkebruk ved servering av økologisk, og Debio-godkjent mat og drikke i storhusholdninger. Med storhusholdninger menes restauranter, kafeer, kantiner, cateringvirksomheter, fastfood-virksomheter, institusjonskjøkken, hotellkjøkken og liknende.

  Valørmerket (tidligere kalt serveringsmerker) finnes i bronse, sølv og gull og antyder andelen økologiske varer.

  Vil du vite mer? Ta kontakt på kontor@debio.no og les mer på debio.no/omsetning-servering

 • Hvorfor bruker andre valørmerkene i sin servering?

  Med Debios merker kan du formidle et stort og viktig budskap på en enkel måte! Se hva andre bedrifter mener om merkene!

Valørmerke matvarehandel

 • Hva vil det si å ha valørmerket i matvarehandel?

  Butikker og utsalg som ønsker å synliggjøre sitt tilbud av økologiske og bærekraftige varer, kan gjøre det med Debios valørmerker.
  Det gjelder:

  Butikkutsalg; enten samlet for butikkens omsetning eller spesifisert for definerte kategorier (for eksempel frukt- og grønt, egg, barnemat, etc.)

  Abonnementsordning; andeler med økologiske/Debio-godkjente varer som virksomheten omsetter. Godkjenningen gjelder ikke for den enkelte middagskasse, fruktkurv o.l. hvor kunden selv bestiller et utvalg.

  Merkene finnes i bronse, sølv og gull og antyder andelen økologiske varer.

  Vil du vite mer? Les mer om valørmerkeordningen eller ta kontakt med kontor@debio.no!

Bærekraftig fiske og fangst

 • Hva er bærekraftig fiske og fangst?

  Bærekraftig fiske sikrer bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder, færre miljøgifter i fisken og forutsetter sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt.

  Du kan lese mer om dette på debio.no/baerekraftig

Matvalget - veiledning

 • Mitt kjøkken ønsker veiledning – hva tilbyr Matvalget?

  Matvalget er en veiledningstjeneste for storhusholdninger som vil lage bærekraftig og økologisk mat for andre.

  Våre mat- og miljøveiledere kan bistå i alt fra matfaglige kurs, inspirasjonskurs- og turer, seminarer, samt veiledning i menyplanlegging og innkjøp med bærekraftige råvarer. For offentlige virksomheter kan vi tilby juridisk rådgiving på innkjøpsavtaler.

  Enten din virksomhet er et frittstående kjøkken eller en større virksomhet som kommuner, fylkeskommuner eller privat kjede, kan Matvalget tilby tilpasset veiledning som dekker dine utfordringer og behov.

  Ta kontakt om du vil ha veiledning eller om du bare er nysgjerrig!

Har du andre spørsmål?

Det kan hende svaret på spørsmålet ditt ligger under fanene Våre arbeidsområder eller Ressurser. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med oss.

Kontakt